Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Praktyka w sprawach transgranicznych

spacing

Kancelaria radców prawnych Budzowska Fiutowski i Partnerzy specjalizuje się w sprawach transgranicznych z zakresu szkód na osobie. Kancelaria BFP posiada szerokie doświadczenie w sprawach multijurysdykcyjnych. Mecenas Jolanta Budzowska uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach związanych z doradztwem w dziedzinie szeroko rozumianych szkód na osobie. Doradzając w transgranicznych sprawach, Mecenas Jolanta Budzowska wykorzystuje swoje członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających prawników specjalizujących się w dziedzinie personal injury, to jest w paneuropejskiej organizacji PEOPIL (gdzie pełni funkcję Członka Zarządu organizacji) oraz w brytyjskiej organizacji APIL. W ramach współpracy z członkami tych organizacji Mecenas Jolanta Budzowska świadczyła doradztwo w kilkudziesięciu projektach transgranicznych dla kancelarii prawnych z wielu jurysdykcji.

 Wybrane projekty transgranicznych spraw pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię BFP w zakresie szkód na osobie obejmują:

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej w sprawach dotyczących wypadków drogowych w Polsce z udziałem obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, w szczególności oszacowanie wysokości roszczeń i możliwych kwot odszkodowania; przygotowywanie raportów eksperckich; weryfikację wymogów doręczania pism procesowych i wezwań do zapłaty; doradztwo w zakresie powoływania biegłych celem sporządzenia eksperckich raportów medycznych; doradztwo w przedmiocie wymogów prawa polskiego w zakresie dowodów i związku przyczynowo - skutkowego.

2. Kompleksową pomoc prawną dla jednej z wiodących firm prawniczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii w sprawie dotyczącej częściowo ubezwłasnowolnionego polskiego obywatela, który uczestniczył w poważnym wypadku samochodowym w Wielkiej Brytanii; doradztwo w tym względzie obejmowało, w szczególności, zapewnienie bieżącej pomocy prawnej w trakcie procesu w Wielkiej Brytanii w aspektach polskiego prawa materialnego, składanie stosownych wniosków do polskiego sądu rodzinnego w celu uzyskania zezwoleń sądu na podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nad majątkiem ubezwłasnowolnionego, udzielanie bieżącej pomocy prawnej kuratorowi ubezwłasnowolnionego.

3. Współpracę z firmami prawniczymi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w sprawie wypadku lotniczego, mającą na celu skierowanie roszczeń przeciwko globalnemu producentowi samolotów i polskiemu krajowemu przewoźnikowi lotniczemu, dotyczącego awaryjnego lądowania samolotu w Polsce; w szczególności pomoc prawna ze strony BFP obejmowała zgromadzenie grupy poszkodowanych - obywateli polskich, pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej, doradztwo w zakresie wybranych aspektów polskiej jurysdykcji oraz koordynowanie procesu zawierania ugód w sprawie.

4. Doradztwo prawne na rzecz zagranicznych kancelarii prawnych w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w tym czynności mające na celu przygotowanie przez zagraniczną kancelarię prawną pozwu zbiorowego; współpraca BFP w tym przedmiocie obejmowała również kontakt z mediami, a także przygotowanie opinii na temat wybranych istotnych aspektów implementacji unijnych dyrektyw dotyczących odpowiedzialności za produkt.

5. Przygotowywanie licznych ekspertyz i eksperckich raportów, w tym również wspólnych raportów z ekspertami powoływanymi przez stronę przeciwną, na cele postępowania sądowego w Wielkiej Brytanii; zapewniając w ten sposób wsparcie prawne na gruncie polskiego prawa materialnego w przypadku szkód na osobie.

6. Przygotowywanie opinii prawnych na temat kosztów procesu i zasad ich zwrotu na gruncie prawa polskiego.

7. Świadczenie pomocy prawnej zagranicznym kancelariom prawnym w postępowaniu przeciwko polskim ubezpieczycielom; w szczególności przygotowywanie wezwań do zapłaty, weryfikacja informacji na temat polis ubezpieczeniowych, a także doradztwo w zakresie wysokości roszczeń i ich oszacowanie.

Kancelaria BFP zaprasza do współpracy w powyższym zakresie.