Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Ważne informacje

spacing

Postępowanie jest kilkuetapowe, rozpoczyna się wniesieniem skargi. Skargę może wnieść osoba, która jest ofiarą naruszenia prawa lub praw zawartych w Konwencji i w protokołach dodatkowych. Trybunał nie rozpatruje zarzutów przeciwko Państwu Polskiemu dotyczących wydarzeń, które miały miejsce przed ratyfikacją poszczególnych regulacji przez Polskę (sama Konwencja została ratyfikowana w dniu 19 stycznia 1993 roku). Skargi nie można kierować przeciwko osobom fizycznym ani prawnym. Przedmiotem skargi może być wyłącznie działanie lub zaniechanie władz publicznych. Trybunał nie jest sądem odwoławczym od decyzji sądów krajowych.


Warunkiem dopuszczalności skargi jest zgodne z procedurą wyczerpanie wszystkich dostępnych w danym państwie środków odwoławczych. W praktyce oznacza to konieczność np. wcześniejszego złożenia skargi konstytucyjnej do Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz - często - skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym warunkiem jest, aby skarga była wniesiona nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty doręczenia skarżącemu ostatniej (ostatecznej) decyzji lub wyroku w Polsce.


Uwaga: wg informacji prasowych, ponad 90% skarg rozpatrywanych przez Trybunał uznawanych jest za niedopuszczalne z powodu niedotrzymania warunków w postaci konieczności wyczerpania środków odwoławczych w kraju lub z powodu przekroczenia sześciomiesięcznego terminu.