20 maja 2013

Zakażenie miejsca operowanego [05.2013]

Dnia 14 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając jako Sąd I Instancji, wydał korzystny dla Klienta kancelarii BFP wyrok w sprawie, w której jednym z zarzutów było zakażenie pacjenta podczas hospitalizacji bakterią ze szczepu gronkowców koagulazoujemnych.

Dnia 14 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając jako Sąd I Instancji, wydał korzystny dla Klienta kancelarii BFP wyrok w sprawie, w której jednym z zarzutów było zakażenie pacjenta podczas hospitalizacji bakterią ze szczepu gronkowców koagulazoujemnych.

Klient w czerwcu 2007 roku zgłosił się do placówki medycznej w związku z dolegliwościami brzusznymi, które miały postać silnego bólu, a także wzdęć i zaparć. Po wykonaniu badań diagnostycznych pacjent został skierowany na zabieg operacyjny, w którym stwierdzono skręcenie okrężnicy esowatej, powodujące niedrożność przewodu pokarmowego. Opierając się na opinii biegłych Sąd stwierdził, że podczas zabiegu odbarczenia jelita grubego doszło do zakażenia pacjenta bakterią ze szczepu gronkowców koagulazoujemnych, a wina pozwanej placówki polegała na niezastosowaniu przez jej personel medyczny osłonowej terapii antybakteryjnej, wymaganej zgodnie z obowiązującymi wówczas zaleceniami przy tego typu zabiegach. Nieprawidłowe były również dalsze działania podejmowane podczas hospitalizacji Klienta – po zdiagnozowaniu zakażenia rany operacyjnej oraz po podjęciu antybiotykoterapii nie zostały wykonane badania mikrobiologiczne wymazu z rany, które po ustaleniu bakterii odpowiedzialnych za zakażenie pomogłyby wdrożyć właściwe leczenie oraz w znaczny sposób skrócić okres rekonwalescencji Klienta po zabiegu.

W związku z doznaną krzywdą Sąd zasądził na rzecz Klienta kwotę 50 tyś. zł tytułem zadośćuczynienia jako adekwatną do rozmiarów poniesionej szkody niemajątkowej w postaci długotrwałego procesu gojenia się zakażonej rany pooperacyjnej wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu, które wyniosły łącznie ponad 20 tyś. zł. Ponadto Sąd przyznał Klientowi kwotę ponad 6 tyś. zł odszkodowania, uznając tym samym za celowe i konieczne wszelkie wydatki wskazane w pozwie, a poniesione przez Klienta w związku z procesem leczenia, w tym również konieczność odwołania opłaconych wcześniej zagranicznych wczasów.

Proces przed Sądem I Instancji rozpoczął się pod koniec 2009 roku i trwał ponad 3 lata. Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy