08 stycznia 2014

Ustalenie zabezpieczenia w procesie medycznym [01.2014]

W grudniu 2013 roku sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń na rzecz naszych Klientów na czas trwania procesu – w dwóch różnych sprawach. Oznacza to, że pewne określone sumy pieniężne będą wypłacane na rzecz naszych Klientów w czasie trwania procesu, a nie dopiero po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia. Obie sprawy są prowadzone w imieniu małoletnich powodów, przy czym stan faktyczny tych spraw jest odmienny.

W grudniu 2013 roku sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń na rzecz naszych Klientów na czas trwania procesu – w dwóch różnych sprawach. Oznacza to, że pewne określone sumy pieniężne będą wypłacane na rzecz naszych Klientów w czasie trwania procesu, a nie dopiero po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia. Obie sprawy są prowadzone w imieniu małoletnich powodów, przy czym stan faktyczny tych spraw jest odmienny.

Pierwsza sprawa dotyczy błędu medycznego popełnionego w okresie okołoporodowym. Wskutek nieprawidłowej diagnozy, a w konsekwencji również postępowania terapeutycznego, doszło do niedotlenienia mózgu. Małoletni powód jest silnie upośledzony i najprawdopodobniej już nigdy nie odzyska samodzielności. Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenia małoletniego powoda na czas trwania procesu poprzez zobowiązanie strony pozwanej do wypłaty renty w kwocie 3.513,66 zł/miesiąc oraz kwoty 28.000 zł jednorazowo na zakup sprzętu specjalistycznego „NF – Walker”, który umożliwi powodowi pionizację, jak również da możliwość poruszania się.

W drugiej sprawie mamy do czynienia z błędną diagnozą w postaci nierozpoznania niedokrwienia kończyny dolnej oraz nieprawidłowo prowadzoną terapią (założono zbyt ciasny opatrunek gipsowy), przez co doszło do martwicy stopy – dolna kończyna małoletniego powoda musiała zostać amputowana. Sąd zobowiązał pozwanych na czas trwania procesu do zapłaty kwoty 1.000,00 zł/miesiąc tytułem renty.

Udzielenie zabezpieczenia roszczeń nie należy do sytuacji typowych w procesie odszkodowawczym związanym z błędem medycznym, a  tego rodzaju rozstrzygnięcie jest bardzo trudno uzyskać. Podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Strona musi wykazać (uprawdopodobnić, a nie udowodnić), że zarówno fakt doznania uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, jak również fakt dopuszczenia się zaniedbań przez pozwanego, pozostają ze sobą w adekwatnym związku przyczynowym. Rozstrzygnięcie sądu wydane w trybie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, czyli sąd może przyznać tylko takie kwoty, jakie są absolutnie niezbędne, aby zapobiec np. pogorszeniu stanu zdrowia poszkodowanego na skutek braku środków na leczenie. W wyżej opisanych sprawach wydanie postanowień w przedmiocie zabezpieczenia było możliwe przede wszystkim za sprawą opinii biegłych, pochodzących z innych postępowań.

Uzyskane kwoty umożliwią naszym Klientom konieczne leczenie i rehabilitację jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok.

Inne wygrane sprawy