31 stycznia 2016

140.000 złotych zadośćuczynienia za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych!

30-letni pacjent, klient Kancelarii, poddał się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. W czasie tego zabiegu doszło do uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Personel pozwanego szpitala rozpoznał to uszkodzenie z tak znacznym opóźnieniem, że u powoda doszło do rozległego zapalenia otrzewnej i wytworzenia zbiornika żółci w okolicy nadwątrobowej. W efekcie pacjent musiał poddać się dwóm kolejnym operacjom.

30-letni pacjent, klient Kancelarii, poddał się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. W czasie tego zabiegu doszło do uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Personel pozwanego szpitala rozpoznał to uszkodzenie z tak znacznym opóźnieniem, że u powoda doszło do rozległego zapalenia otrzewnej i wytworzenia zbiornika żółci w okolicy nadwątrobowej. W efekcie pacjent musiał poddać się dwóm kolejnym operacjom. W trakcie postępowania sądowego biegły sądowy potwierdził stanowisko Kancelarii, że proces diagnostyczny i terapeutyczny w pozwanym szpitalu nie odpowiadał aktualnej wiedzy medycznej oraz że wobec powoda w procesie jego leczenie nie dołożono należytej staranności. Było to przesłanką uwzględnienia roszczeń powoda przez Sąd I instancji. Ponadto Sąd uwzględnił także zarzut, iż naruszono prawo powoda jako pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia – w trakcie leczenia powód nie zdawał sobie sprawy z rzeczywistego stanu swego zdrowia, a udzielane mu informacje były pobieżne. Sąd I instancji wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powoda od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela kwotę 140.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z powyższym leczeniem oraz kwotę około 1.700 złotych tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia – obie kwoty dodatkowo powiększone o odsetki ustawowe za czas procesu do dnia zapłaty. Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany ubezpieczyciel, która to apelacja została przez Sąd II instancji oddalona.


Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy