25 luty 2016

Fundacja „Lux Veritatis” zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej Fundacji odszkodowanie w wysokości 26.490.000,- złotych.

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej Fundacji odszkodowanie w wysokości 26.490.000,- złotych.

Fundację „Lux Veritatis” w sporze sądowym, a także podczas negocjacji ugodowych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Mec. Benedykt Fiutowski z Kancelarii BFP.

 Ugoda zakończyła trwający od 2009 roku spór sądowy, u podstaw którego legło wypowiedzenie w dniu 28 maja 2008 roku powodowej Fundacji przez pozwany Fundusz Umowy Dotacji z dnia 29 czerwca 2007 roku (zmienionej następnie Aneksem z dnia 15 listopada 2007 roku) na dofinansowanie prac geologicznych dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych w Toruniu.

 Badając zgodność ugody z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, a także sprawdzając, czy ugoda nie zmierza do obejścia prawa, Sąd w pełni podzielił argumentację powodowej Fundacji prezentowaną w trakcie procesu podkreślając, że nie istniały podstawy merytoryczne do wypowiedzenia Umowy Dotacji, a wypowiedzenie ww. Umowy przez Fundusz było zachowaniem nielojalnym i sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. W ocenie Sądu, Fundacja wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią Umową Dotacji i zrealizowała cel umowy w postaci osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego, którego wyniki przedstawiła w Dokumentacji Hydrogeologicznej przyjętej przez Ministra Środowiska bez zastrzeżeń w dniu 30 stycznia 2012 roku.

 W zawiązku z zawarciem ugody, Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

 

Więcej na temat sprawy pod adresem:

http://www.radiomaryja.pl/informacje/uzasadnienie-decyzji-sadu-ws-torunskiej-geotermii/

Inne wygrane sprawy