01 maja 2016

Zadośćuczynienie dla rodziców za śmierć dziecka podczas porodu.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok uwzględniający w części powództwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła się do szpitala po odejściu wód płodowych. Dziecko jednak było wysoko ułożone i nie postępowała akcja porodowa. Pacjentka spędziła noc w sali porodowej pozostawiona praktycznie bez opieki lekarskiej.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok uwzględniający w części powództwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła się do szpitala po odejściu wód płodowych. Dziecko jednak było wysoko ułożone i nie postępowała akcja porodowa. Pacjentka spędziła noc w sali porodowej pozostawiona praktycznie bez opieki lekarskiej. Nad ranem dopiero podjęto czynności przyspieszające poród, lecz bez efektu. Następnie przez cały poranek i przedpołudnie kontynuowano poród siłami natury, pomimo wyraźnych wskazań do wykonania cięcia cesarskiego. W konsekwencji dziecko urodziło się bez oznak życia w godzinach popołudniowych. Podjęta przez personel medyczny akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku. Zeznania świadków pozwanych złożone w trakcie postępowania w większości tylko potwierdziły zasadność powództwa.

W związku z tym Sąd – na wniosek strony powodowej – skierował strony do mediacji. Strony w toku mediacji ustaliły warunki częściowej ugody, która została zawarta w dniu 13 lutego 2015 roku. Pozwani uznali powództwo co do zasady, a ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić na rzecz powódki kwotę 70.000,- zł, na rzecz powoda kwotę 50.000,- zł tytułem zadośćuczynienia, jak również solidarnie na rzecz powodów kwotę 5.520,- zł tytułem odszkodowania. Po zawarciu przez strony ugody postępowanie sądowe było kontynuowane co do dalej idących roszczeń powodów. Wydana następnie w sprawie opinia biegłego psychologa, jak również zeznania świadków potwierdziły zasadność twierdzeń pozwu wskazujących na ogrom krzywdy powodów, doznanej wskutek tragicznej śmierci dziecka. W konsekwencji w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd I instancji dodatkowo zasądził na rzecz powódki kwotę 50.000,- zł, natomiast na rzecz powoda kwotę 20.000,- zł, wraz z odsetkami ustawowymi (w tym od dnia 1 stycznia 2016 roku odsetkami ustawowymi za opóźnienie) liczonymi od dnia 9 marca 2013 roku. Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.