25 września 2016

Wypadek samochodowy we Francji - ugoda sądowa [09.2016]

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej. We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku autokarowego we Francji.

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej.

We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku autokarowego we Francji.

Nasza Klientka została ciężko ranna w tym wypadku – doznała wielonarządowych obrażeń ciała w postaci:

otwartego złamania obu kości podudzia prawego w odcinku dystalnym z ubytkiem kości powikłane martwicą skóry, złamania wyrostka łokciowego lewego, złamania 1/3 dalszej trzonu kości ramiennej prawej, neuropraksji nerwu promieniowego prawego, urazu głowy, licznych ran szarpanych.

 

 

Z powodu doznanych obrażeń poszkodowana pasażerka autokaru była hospitalizowana w szpitalu we Francji przez ponad 100 dni. W kolejnych miesiącach, a nawet latach po wypadku, kontynuowane było wielospecjalistyczne leczenie. W chwili obecnej nadal utrzymują się dolegliwości w postaci przede wszystkim ograniczenia ruchomości prawej nogi.

Kancelaria reprezentowała Klientkę w trwających kilka lat negocjacjach ugodowych z ubezpieczycielem pojazdu sprawcy wypadku. Na przestrzeni tego postępowania udawało się uzyskiwać dobrowolne wypłaty na rzecz Klientki ze strony ubezpieczyciela, jednak ich wysokość była niewystarczająca z punktu widzenia rozmiaru krzywdy, jakiej doznała nasza Klientka. Jednocześnie, stan zdrowia naszej Klientki na przestrzeni tych kilku lat ulegał dynamicznym zmianom, co uniemożliwiło wcześniejsze podjęcie ostatecznej decyzji w przedmiocie zaakceptowania jednorazowej kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ostatecznie w momencie, gdy ten stan zdrowia można było już uznać za w miarę ustabilizowany, nasza kancelaria skierowała w imieniu Klientki wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Ubezpieczyciel przyjął proponowane warunki.

Łącznie, uwzględniając także wcześniej dokonane, dobrowolne wypłaty ubezpieczyciela, nasza Klientka na drodze ugody otrzymała rekompensatę w wysokości 270.000,00 zł za doznaną krzywdę, a ponadto także zwrot kosztów postępowania pojednawczego. Tak zawarta ugoda doprowadziła zatem do całkowitego rozwiązania sporu pomiędzy stronami, bez konieczności wieloletniego procesu sądowego. 

Inne wygrane sprawy