30 sierpnia 2018

Wypadek komunikacyjny - wysokie odszkodowanie

Dnia 30 sierpnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientów Kancelarii BFP dotyczącej wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doszło do zgonu męża powódki i ojca powoda.
Sąd II instancji utrzymał w mocy przeważającą część zasądzonej przez Sąd I instancji na rzecz powodów rekompensaty, uznając za zasadną kwotę 150.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz powódki, 30.000,00 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz 10.000,00 zł odszkodowania za koszty pogrzebu, a na rzecz powoda kwotę 185.000,00 zł zadośćuczynienia, 50.000,00 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, oraz około 13.000,00 złotych skapitalizowanej renty oraz około 400,00 dalszej comiesięcznej renty. Wszystkie roszczenia, oprócz kwot comiesięcznej renty, zostały zasądzone wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wezwania ubezpieczyciela do zapłaty. Mając na uwadze kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela w wyniku działań podjętych przez kancelarię BFP w postępowaniu przedsądowym, tytułem zadośćuczynienia za doznaną w związku ze zdarzeniem krzywdę powód otrzymał łączną sumę 200.000,00 zł, a powódka kwotę 160.000,00 zł oraz około 17.000,00 zł odszkodowania za koszty pogrzebu.

Sąd II instancji podzielił stanowisko powodów oraz Sądu I instancji uznając, że cierpienia powodów wywołane śmiercią osoby im najbliższej były znacznych rozmiarów, a w związku z tym należało je zrekompensować odpowiednio wysokim zadośćuczynieniem. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasadnie uznał, że wymiar zadośćuczynienia powinien brać pod uwagę wszelkie cierpienia poniesione przez poszkodowanych od dnia wypadku do daty wyrokowania, a nie tylko cierpienie, które występuje w chwili wyrokowania. Ponadto Sąd II instancji słusznie zauważył, że odszkodowanie należne za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jest odszkodowaniem "stosownym", tj. takim, które ułatwi przystosowanie się uprawnionemu do zmienionej sytuacji życiowej. Sąd Apelacyjny wyłożył, że znaczne pogorszenie sytuacji, które stanowi podstawę jego przyznania może przejawiać się w utracie wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w utracie szansy na pomoc w przyszłości.

Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..

05.06.2019

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - śmierć dziecka

Wyrokiem z marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz powodów – rodziców zmarłej dziewczynki..

17.05.2019

600.000 złotych rekompensaty za nierozpoznanie guza mózgu u dziecka

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla małoletniego klienta kancelarii,..

30.04.2019

Endoproteza stawu biodrowego – wysokie zadośćuczynienie za błędy w leczeniu

Powódka, Polka, na stałe w okresie leczenia zamieszkała w Irlandii, wniosła w 2011 roku pozew przeciwko..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..

05.06.2019

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - śmierć dziecka

Wyrokiem z marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz powodów – rodziców zmarłej dziewczynki..

17.05.2019

600.000 złotych rekompensaty za nierozpoznanie guza mózgu u dziecka

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla małoletniego klienta kancelarii,..

30.04.2019

Endoproteza stawu biodrowego – wysokie zadośćuczynienie za błędy w leczeniu

Powódka, Polka, na stałe w okresie leczenia zamieszkała w Irlandii, wniosła w 2011 roku pozew przeciwko..