17 maja 2019

600.000 złotych rekompensaty za nierozpoznanie guza mózgu u dziecka

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla małoletniego klienta kancelarii, w którym zmienił częściowo wyrok Sądu I instancji, zasądzając dla powoda dodatkowo odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie za część procesu
tj. od dnia, w którym Sąd I instancji odebrał od biegłego ostatnią z ustnych opinii, pozwalającą na ustalenie związku przyczynowego między nierozpoznaniem guza mózgu w badaniu TK powoda a doznaną przez niego szkodą i rozmiary tej szkody. Sąd Apelacyjny oddalił jednocześnie apelację pozwanego ubezpieczyciela od wyroku Sądu Instancji, który nie zgadzał się z wysokością zasądzonego powodowi zadośćuczynienia.

Radiolog z pozwanego szpitala opisujący w 2011 roku wynik badania TK głowy powoda nie rozpoznał widocznego na zdjęciu guza. Skutkiem tego błędu chłopiec był leczony na migrenę. Do rozpoznania guza doszło ponad rok później w 2012 roku w innej placówce w stanie zagrożenia życia powoda. Powód musiał przejść operację usunięcia guza, która była już operacją ratującą życie oraz dodatkowo wywołała u powoda poczucie silnego zagrożenia. Po zabiegu chłopiec nie widział z powodu obrzęku, co było dla niego ogromną traumą. Biegli nie mieli żadnych wątpliwości, że gdyby rozpoznano i usunięto guza w 2011 roku, u powoda nie doszłoby do szeregu powikłań wielonarządowych i psychicznych. W szczególności w związku z rozrostem guza trzeba było usunąć powodowi niemal całą przysadkę mózgową. Skutkiem tego powód będzie musiał przyjmować leki hormonalne całe życie. Ponadto powód doznaje szeregu zaburzeń neurologicznych i okulistycznych, w szczególności ma zaburzenia koordynacji ruchowej, niedowidzenie oka prawego, ograniczenie pola widzenia obu oczu, dwojenie. W efekcie powód ma problemy z czytaniem. W przyszłości powód nie będzie mógł wykonywać szeregu zawodów, gdzie będzie konieczna precyzja widzenia, jak również nigdy nie zrobi prawa jazdy.

Sąd I instancji zasądził w 2018 roku na rzecz powoda kwotę 450.000 złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę 5.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenia praw powoda jako pacjenta. Na skutek wyroku Sądu II instancji kwoty te zostaną powiększone o ponad 145.000 złotych odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Powód otrzyma również odszkodowanie za poniesione wydatki w związku z jego leczeniem i comiesięczną rentę związaną z jego zwiększonymi potrzebami.

Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy