14 czerwca 2018

Odszkodowanie za błędne leczenie stomatologiczne

W procesie dotyczącym szkód wynikających z błędnego leczenia stomatologicznego, Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz klienta reprezentowanego przez kancelarię BFP kwotę około 80.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania.
Zgodnie z ustalonym przez Sąd Okręgowy stanem faktycznym sprawy, niemal dwuletni proces leczenia dentystycznego i protetycznego naszego klienta był obarczony szeregiem nieprawidłowości. Na podstawie sporządzonych opinii biegłych jednoznacznie stwierdzono, że działania dentysty nie cechowały się należytą starannością wymaganą od przedstawicieli zawodów medycznych. W wydanych opiniach w szczególności zwrócono uwagę na brak prawidłowego przygotowania zębów pod korony, na co składał się zarówno brak wcześniejszego przygotowania kanałów korzeniowych zębów, jak również zbyt radykalne opracowanie tkanek zębów, na których miały zostać umieszczone korony. Ponadto, same korony znacznie odbiegały kolorem od innych zębów, a także były krzywe, przez co cel estetyczny zabiegu był całkiem zniweczony. W wyniku tych i innych wykazanych błędów, nieudolna terapia protetyczna naszego klienta trwała przez niemal cztery lata, a w jej wyniku konieczne było jeszcze kilku miesięczne leczenie naprawcze w innej placówce.

Łączne koszty wszystkich zabiegów leczniczych przebytych przez naszego klienta wynosił około 30.000,00 zł i zostały w całości zasądzone na jego rzecz w formie odszkodowania. Tytułem zadośćuczynienia zasądzono kwotę 50.000,00 zł, Wraz z kwotami głównymi zasądzono odsetki ustawowe za opóźnienie za czas trwania procesu oraz koszty postępowania. Suma łącznej rekompensaty uzyskanej dla naszego klienta wynosiła ponad 100.000,00 zł. Kwota w całości została wypłacona przez ubezpieczyciela dentysty.

Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy