24 października 2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii BFP, którym jest małoletni pacjent po amputacji kończyny dolnej.
Powód urodził się z końsko-szpotawymi stopami. Mając niespełna rok, przeszedł zabieg korekcji jednej stopy. W pozwanej placówce lekarze dopuścili się licznych zaniedbań w procesie leczenia dziecka, tj. zbyt ciasno założono powodowi gips, nie rozpoznano niedokrwienia stopy, podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym krytycznie niedokrwionej stopy i zaniechano leczenia kończyny w warunkach hospitalizacyjnych. Na skutek popełnionych błędów w leczeniu powoda doszło u niego do wystąpienia rozległej martwicy skóry, tkanek miękkich oraz układu kostno-stawowego. Powód przeszedł długotrwałe leczenie polegające na usuwaniu tkanki martwiczej, amputacji palca i części dwóch innych palców, części kości stępu oraz kości śródstopia, przeszczepach skóry. Niestety leczenie to nie przyniosło pozytywnych rezultatów i u kilkuletniego powoda amputowano kikuta stopy prawej, czyli to co pozostało z jego stopy po wcześniejszych zabiegach. Powód nosi protezę, ma ograniczenia w zakresie poruszania się oraz uprawiania sportu, wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu, stałej rehabilitacji, pozostaje pod opieką lekarzy.

W wyniku dwuinstancyjnego postępowania na rzecz powoda zasądzone zostały kwoty:

- 400.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia; przy określaniu tej kwoty szczególne znaczenie miał fakt, że powód doznał ogromnej szkody spowodowanej amputacją jako dziecko,

- 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta, tj. prawa do wyrażenia poinformowanej zgody na zabieg (w tym wypadku przez rodziców powoda) oraz prawa do prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej,

- ponad 120.000 złotych tytułem odszkodowania za wydatki poniesione w związku z następstwami leczenia w pozwanym szpitalu,

- a także comiesięczną rentę, która ma na celu pokrycie kosztów rehabilitacji, opieki, wymiany protezy, konsultacji lekarskich.

Wszystkie zasądzone kwoty zostaną dodatkowo powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

Co istotne, Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził możliwość dochodzenia w ramach odszkodowania pokrycia wydatków poniesionych na rzecz powoda przez fundację zajmującą się niesieniem pomocy osobom chorym, która pozyskuje środki z wpłat osób dobrej woli. Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, że niezasądzenie zwrotu takich wydatków stanowiłoby nieuzasadnioną korzyść pozwanych, a osobą jedynie uprawnioną do dochodzenia ich zwrotu jest osoba poszkodowana.

Wyrok jest prawomocny.

W procesie klientów reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk

Inne wygrane sprawy

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..