24 października 2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii BFP, którym jest małoletni pacjent po amputacji kończyny dolnej.
Powód urodził się z końsko-szpotawymi stopami. Mając niespełna rok, przeszedł zabieg korekcji jednej stopy. W pozwanej placówce lekarze dopuścili się licznych zaniedbań w procesie leczenia dziecka, tj. zbyt ciasno założono powodowi gips, nie rozpoznano niedokrwienia stopy, podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym krytycznie niedokrwionej stopy i zaniechano leczenia kończyny w warunkach hospitalizacyjnych. Na skutek popełnionych błędów w leczeniu powoda doszło u niego do wystąpienia rozległej martwicy skóry, tkanek miękkich oraz układu kostno-stawowego. Powód przeszedł długotrwałe leczenie polegające na usuwaniu tkanki martwiczej, amputacji palca i części dwóch innych palców, części kości stępu oraz kości śródstopia, przeszczepach skóry. Niestety leczenie to nie przyniosło pozytywnych rezultatów i u kilkuletniego powoda amputowano kikuta stopy prawej, czyli to co pozostało z jego stopy po wcześniejszych zabiegach. Powód nosi protezę, ma ograniczenia w zakresie poruszania się oraz uprawiania sportu, wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu, stałej rehabilitacji, pozostaje pod opieką lekarzy.

W wyniku dwuinstancyjnego postępowania na rzecz powoda zasądzone zostały kwoty:

- 400.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia; przy określaniu tej kwoty szczególne znaczenie miał fakt, że powód doznał ogromnej szkody spowodowanej amputacją jako dziecko,

- 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta, tj. prawa do wyrażenia poinformowanej zgody na zabieg (w tym wypadku przez rodziców powoda) oraz prawa do prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej,

- ponad 120.000 złotych tytułem odszkodowania za wydatki poniesione w związku z następstwami leczenia w pozwanym szpitalu,

- a także comiesięczną rentę, która ma na celu pokrycie kosztów rehabilitacji, opieki, wymiany protezy, konsultacji lekarskich.

Wszystkie zasądzone kwoty zostaną dodatkowo powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

Co istotne, Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził możliwość dochodzenia w ramach odszkodowania pokrycia wydatków poniesionych na rzecz powoda przez fundację zajmującą się niesieniem pomocy osobom chorym, która pozyskuje środki z wpłat osób dobrej woli. Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, że niezasądzenie zwrotu takich wydatków stanowiłoby nieuzasadnioną korzyść pozwanych, a osobą jedynie uprawnioną do dochodzenia ich zwrotu jest osoba poszkodowana.

Wyrok jest prawomocny.

W procesie klientów reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk

Inne wygrane sprawy

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..