24 października 2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii BFP, którym jest małoletni pacjent po amputacji kończyny dolnej.
Powód urodził się z końsko-szpotawymi stopami. Mając niespełna rok, przeszedł zabieg korekcji jednej stopy. W pozwanej placówce lekarze dopuścili się licznych zaniedbań w procesie leczenia dziecka, tj. zbyt ciasno założono powodowi gips, nie rozpoznano niedokrwienia stopy, podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym krytycznie niedokrwionej stopy i zaniechano leczenia kończyny w warunkach hospitalizacyjnych. Na skutek popełnionych błędów w leczeniu powoda doszło u niego do wystąpienia rozległej martwicy skóry, tkanek miękkich oraz układu kostno-stawowego. Powód przeszedł długotrwałe leczenie polegające na usuwaniu tkanki martwiczej, amputacji palca i części dwóch innych palców, części kości stępu oraz kości śródstopia, przeszczepach skóry. Niestety leczenie to nie przyniosło pozytywnych rezultatów i u kilkuletniego powoda amputowano kikuta stopy prawej, czyli to co pozostało z jego stopy po wcześniejszych zabiegach. Powód nosi protezę, ma ograniczenia w zakresie poruszania się oraz uprawiania sportu, wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu, stałej rehabilitacji, pozostaje pod opieką lekarzy.

W wyniku dwuinstancyjnego postępowania na rzecz powoda zasądzone zostały kwoty:

- 400.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia; przy określaniu tej kwoty szczególne znaczenie miał fakt, że powód doznał ogromnej szkody spowodowanej amputacją jako dziecko,

- 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta, tj. prawa do wyrażenia poinformowanej zgody na zabieg (w tym wypadku przez rodziców powoda) oraz prawa do prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej,

- ponad 120.000 złotych tytułem odszkodowania za wydatki poniesione w związku z następstwami leczenia w pozwanym szpitalu,

- a także comiesięczną rentę, która ma na celu pokrycie kosztów rehabilitacji, opieki, wymiany protezy, konsultacji lekarskich.

Wszystkie zasądzone kwoty zostaną dodatkowo powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

Co istotne, Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził możliwość dochodzenia w ramach odszkodowania pokrycia wydatków poniesionych na rzecz powoda przez fundację zajmującą się niesieniem pomocy osobom chorym, która pozyskuje środki z wpłat osób dobrej woli. Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, że niezasądzenie zwrotu takich wydatków stanowiłoby nieuzasadnioną korzyść pozwanych, a osobą jedynie uprawnioną do dochodzenia ich zwrotu jest osoba poszkodowana.

Wyrok jest prawomocny.

W procesie klientów reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk

Inne wygrane sprawy