09 stycznia 2020

Wypadek drogowy – ugoda po latach

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę.
Do wypadku doszło w 2003 roku w Polsce. Poszkodowany odwiedzał wówczas swoich teściów, którzy są Polakami. Wypadek spowodował przede wszystkim poważne uszkodzenie neurologiczne splotu barkowego, skutkujące silnymi dolegliwościami bólowymi oraz znaczną utratą samodzielności przez poszkodowanego.

Zanim poszkodowany zwrócił się do kancelarii BFP, starał się z pomocą innych prawników uzyskać rekompensatę od ubezpieczyciela w trwającym blisko 10 lat postępowaniu likwidacyjnym. Niestety, kwoty wypłacone dobrowolnie jeszcze przed zaangażowaniem w sprawę kancelarii BFP nie mogły być uznane za satysfakcjonujące, w związku z czym wytoczenie powództwa stało się niezbędne.

W efekcie doszło w pierwszej kolejności do częściowego porozumienia między stronami, oraz do zawarcia przed mediatorem ugody, którą objęta była wypłata na rzecz poszkodowanego dodatkowej (ponad wcześniej wypłacone zaliczki) kwoty 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, a ponadto także kwoty 31.237,50 euro tytułem skapitalizowanej renty.

Ugoda ta nie wyczerpywała jednak wszystkich roszczeń poszkodowanego, takich jak utracone zarobki i zwiększone koszty. W związku z czym postępowanie sądowe co do pozostałych roszczeń toczyło się nadal. W tym zakresie sąd przeprowadzał dowody z opinii biegłych, m. in. z zakresu rehabilitacji medycznej, z bezprecedensowym udziałem polskiego biegłego w badaniu w miejscu zamieszkania powoda, tj. w Holandii. Miało to miejsce na wniosek pełnomocników z kancelarii BFP (w związku z faktem, że podróż do Polski byłaby dla powoda istotnie utrudniona).

Tak prowadzone postępowanie doprowadziło w końcu do wznowienia negocjacji z ubezpieczycielem sprawcy. Proces zakończył się wypracowaniem ostatecznego porozumienia, całkowicie zamykającego postępowanie na drodze ugody sądowej. Warunki zawartej ugody objęte są klauzulą poufności,i w związku z tym nie mogą zostać ujawnione.

Możemy jednak z przyjemnością poinformować o satysfakcji Klienta kancelarii z ostatecznego rozstrzygnięcia.

Inne wygrane sprawy