10 grudnia 2019

Kolejny korzystny wyrok w sprawie nieprawidłowo prowadzonego porodu

Dnia 10 grudnia 2019 roku zapadł wyrok uwzględniający w znacznej mierze powództwo o zadośćuczynienie, odszkodowanie, a także rentę na rzecz małoletniego powoda - ofiary błędu okołoporodowego, skutkującego ciężkim niedotlenieniem wewnątrzmacicznym.
W opisywanej sprawie zasadniczą nieprawidłowością było niedostateczne monitorowanie dobrostanu płodu w II okresie porodu. Zgodnie z opinią z zakresu ginekologii i położnictwa, w okolicznościach tego porodu nie było przeciwwskazań, aby monitorowanie tętna płodu w II okresie prowadzić za pomocą stałego zapisu KTG - czego nie wdrożono. Co więcej, zabrakło nawet okresowego, osłuchowego monitorowania tętna w tym kluczowym dla dziecka i matki czasie. Gdy w końcu, po ponad godzinie trwania II okresu porodu, zdecydowano się zbadać tętno dziecka, okazało się, że jest ono znacznie spowolnienie - dziecko (małoletni powód) od pewnego już czasu pozostawało niedotlenione. Podjęto decyzję o wykonaniu cięcia cesarskiego, ale niestety było już za późno - noworodek przyszedł na świat w bardzo ciężkim stanie, a wdrożone następnie intensywne leczenie nie pozwoliło na odwrócenie skutków niedotlenienia.

Obecnie małoletni powód, mimo, że ma już 5 lat, nadal nie chodzi, nie siedzi, nie nawiązuje jakiegokolwiek kontaktu z otoczeniem, a także cierpi na częste ataki padaczki. Przeprowadzone w sprawie dowody potwierdziły, że stan powoda jest następstwem przebytego niedotlenienia wewnątrzmacicznego, a nadto, że jest to niestety stan trwały i nieodwracalny, nie rokujący poprawy pomimo intensywnego leczenia i rehabilitacji.

Jeszcze w toku procesu, w związku z korzystnymi opiniami biegłych, kancelaria BFP wywalczyła dla małoletniego zabezpieczenie powództwa o rentę, która następnie przez istotną część procesu była wypłacana przez ubezpieczyciela szpitala, pozwalając na zaspokojenie olbrzymich potrzeb małoletniego w szerszym niż dotychczas zakresie.

Mając powyższych okoliczności, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę 700.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a ponadto także odszkodowanie za poniesione wydatki związane z leczeniem, jak również comiesięczną rentę na pokrycie m.in. kosztów stałej rehabilitacji i opieki. Warto zaznaczyć, że roszczenia w zakresie odszkodowania, a także renty (blisko 9 tysięcy złotych miesięcznie) zostały uwzględnione w całości.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy