03 grudnia 2020

Błędy podczas porodu, niedotlenienie, wysokie odszkodowanie!

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku zakończył się wieloletni proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z pomorskich szpitali.

W postępowaniu przed Sądem I instancji, opierając się na opiniach biegłego ginekologa – położnika, Sąd ustalił, że u dziecka doszło w trakcie porodu do niedotlenienia na skutek owinięcia pępowiną, a co manifestowało się istotnymi spadkami tętna płodu. Mimo pogarszającego się stanu płodu, niestety nie było odpowiedniej reakcji personelu pozwanego szpitala, który mógł zapobiec dalszemu, długiemu niedotlenieniu płodu, a tym samym także jego tragicznym skutkom. Opinia biegłego wskazywała, że poród należało w odpowiednim momencie zakończyć cesarskim cięciem.

Dziecko (małoletnia powódka) urodziło się w ciężkiej zamartwicy, bez akcji serca oraz bez samodzielnego oddechu. Małoletnia powódka, obecnie kilkuletnie dziecko, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce będące skutkiem niedotlenienia okołoporodowego, wzmożone napięcie spastyczne, przykurcze we wszystkich częściach ciała, jest całkowicie niesamodzielna, nie ma z nią kontaktu werbalnego, rokowania na przyszłość dla powódki są niekorzystne.


Sąd Okręgowy zasądził na rzecz małoletniej powódki kwotę 1 miliona złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a ponadto odszkodowanie za poniesione wydatki związane z leczeniem, jak również tytułem zwrotu przyszłego wydatku – montażu windy w domu wielorodzinnym, oraz comiesięczną rentę na pokrycie m.in. kosztów stałej rehabilitacji i opieki.


Na rzecz małoletniej powódki, jak również na rzecz jej matki, Sąd zasądził także kwoty po 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie przez personel pozwanego szpitala ich praw pacjenta. Sąd oddalił natomiast w całości roszczenia pozostałych powodów - matki i ojca dziecka, o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych, a to prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym, w tym do swobodnego kształtowania relacji rodzinnych.Wyrok w takim kształcie został częściowo zakwestionowany przez powodów, reprezentowanych przez kancelarię BFP. Nasza apelacja dotyczyła zadośćuczynienia dla rodziców niepełnosprawnej powódki. Uważamy, wbrew temu, co przyjął Sąd Okręgowy, że własna szkoda rodziców wynika z naruszenia ich prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. W sytuacji, kiedy bezprawnie pozbawiono ich możliwości decyzji, jak ma wyglądać ich życie rodzinne, że mogliby wychowywać zdrowe dziecko, ich szkoda powinna być wynagrodzona. W takiej sytuacji dobra osobiste rodziców podlegają ochronie prawa cywilnego. Powodowie domagali się zmiany wyroku oddalającego ich powództwo o zadośćuczynienie poprzez jego uwzględnienie w całości.


Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniesioną przez nas apelację powodów, zmieniając częściowo zaskarżony wyrok, i zasądzając na rzecz matki i ojca małoletniej powódki kwoty odpowiednio 150 tys. zł i 100 tys. zł. Tym samym Sąd Apelacyjny po raz kolejny potwierdził zasadność dochodzenia na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny, której życie zostało zakłócone wskutek spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z jej członków.

Wyrok jest prawomocny. Rodziców i poszkodowaną dziewczynkę w sprawie reprezentowali mec. Michał Krzanowski i mec. Jolanta Budzowska


Inne wygrane sprawy