30 października 2020

Błędna diagnoza raka - odszkodowanie dla pacjenta

W dniu 30 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie jednego z naszych Klientów – poszkodowanego na skutek błędu diagnostycznego. Sprawa dotyczyła błędnego rozpoznania histopatologicznego.
Lekarz patomorfolog badając wycinki pobrane z żołądka powoda rozpoznał, że pacjent choruje na nowotwór żołądka o wysokim stopniu złośliwości. Jak się później okazało, badanie histopatologiczne zostało wykonane nieprawidłowo, wskazując na nieistniejącą w rzeczywistości u powoda chorobę, co źle ukierunkowało cały późniejszy proces leczenia pacjenta. Na jego podstawie u powoda wykonano zabieg subtotalnej obwodowej resekcji żołądka z zespoleniem żołądkowo-jelitowym i limfadenektomią.

Błędne rozpoznanie przez specjalistę patomorfologa raka żołądka skutkowało zatem przeprowadzeniem całkowicie zbędnej subtotalnej resekcji żołądka, który w rzeczywistości nie był objęty chorobą nowotworową. Powód nadal odczuwa skutki tego okaleczającego zabiegu.

Na skutek skierowanego przez naszą kancelarię wezwania do zapłaty, ubezpieczyciel lekarza patomorfologa dobrowolnie wypłacił na rzecz poszkodowanego 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Z uwagi na to, że dokonanie wypłaty przez ubezpieczyciela nie zamyka możliwości dochodzenia dalszej kwoty rekompensaty, kancelaria następnie złożyła w imieniu poszkodowanego pozew do Sądu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu gastroenterologii i psychologii, Sąd uznał, że właściwą kwotą zadośćuczynienia, rekompensującą doznaną przez powoda krzywdę, będzie kwota 170.000,00 zł – w tym łącznie 120.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta – i zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powoda dodatkowe 120.000,00 zł, która to kwota zostanie ponadto powiększona o odsetki za opóźnienie. Dodatkowo ustalono, że ubezpieczyciel będzie ponosić odpowiedzialność za ewentualne przyszłe, nieznane obecnie skutki wyrządzonej powodowi szkody.
Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła mec. Jolanta Budzowska oraz aplikantka radcowska Anna Znachowska.

Inne wygrane sprawy