16 grudnia 2020

Sprawa karna – zaniedbania przy porodzie, niedotlenienie okołoporodowe

6 grudnia 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach w sprawie karnej, dotyczącej narażenia naszego małoletniego Klienta na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniedbań, które miały miejsce w czasie porodu.
Ginekologowi prowadzącemu poród prokuratura zarzuciła brak nadzoru nad dobrostanem dziecka: zaniechania monitorowania ciągłego akcji serca płodu po podaniu rodzącej kroplówki z oksytocyną, kontynuowania porodu siłami natury, mimo że istniały wskazania, by wykonać u rodzącej cesarskie cięcie, niezweryfikowania dobrostanu płodu, mimo przedłużającego się drugiego okresu porodu.

Po wieloletnim postępowaniu (postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte w 2011 roku!), opiniach głównych trzech różnych instytutów naukowych, licznych opiniach uzupełniających, sąd przychylił się do argumentacji prokuratora oraz prawników BFP - pełnomocników oskarżyciela posiłkowego, że zaniechania, które miały miejsce w trakcie porodu doprowadziły do narażenia naszego Klienta na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.).

Oskarżonemu wymierzono karę grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych, ustalając jedną stawkę na kwotę 100 zł. Ponadto sąd przyznał na rzecz pokrzywdzonego od oskarżonego nawiązkę w kwocie 10.000 zł oraz zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 30.000 zł.

Wskazane powyżej błędy okołoporodowe spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu naszego Klienta w postaci głębokiej niepełnosprawności (u chłopca rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę), wobec czego rodzice małoletniego wystąpili również na drogę postępowania cywilnego. W procesie tym Klienci byli również reprezentowani przez naszą kancelarię. Postępowanie zakończyło się już kilka lat temu sukcesem.

Inne wygrane sprawy