12 stycznia 2021

Samobójstwo z winy szpitala – zadośćuczynienie za śmierć

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo naszego Klienta i zasądził na jego rzecz od Szpitala i ubezpieczyciela Szpitala kwotę 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz uwzględnił w całości odszkodowanie za koszty pogrzebu.
W przedmiotowej sprawie nasz Klient domagał się rekompensaty za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią matki, do której doprowadziły zaniedbania Szpitala. Powód zarzucał placówce medycznej niedochowanie należytej staranności w procesie leczenia jego matki, która zgłosiła się do pozwanego Szpitala z uwagi na pogorszony nastrój.

Mimo rozpoznania u pacjentki objawów stanu depresyjnego i myśli samobójczych oraz mimo, że pozwany Szpital nie był przystosowany do hospitalizacji pacjentów z problemami z zakresu zdrowia psychicznego (nie posiadał oddziału psychiatrycznego), a zatem nie był w stanie zapewnić pacjentce adekwatnego do jej stanu zdrowia leczenia, matka naszego Klienta nie została skierowana na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Pacjentka została przyjęta na „zwykły" Oddział Wewnętrzny pozwanego Szpitala. Włączono u niej leczenie farmakologiczne lekami przeciwdepresyjnymi, które w pierwszym okresie ich stosowania mogą nasilić myśli samobójcze.
Zaniedbania pozwanego Szpitala w postaci nieskierowania pacjentki do odpowiedniej placówki, tj. szpitala psychiatrycznego, umożliwiły matce naszego Klienta targnięcie się na własne życie. Pacjentka wyskoczyła z okna znajdującego się na piętrze budynku pozwanego Szpitala i w następstwie tego zdarzenia zmarła. Sąd ustalił, że winą Szpitala było niezapewnienie adekwatnej do stanu zdrowia pacjentki opieki w sytuacji, gdy występowały u niej myśli samobójcze. W szczególności brak było stałego i ścisłego monitorowania, w Szpitalu nie zamontowano też odpowiednich zabezpieczeń - m.in. krat w oknach.

Cierpienia psychiczne doznane przez powoda wskutek śmierci osoby bliskiej (matki), były ogromne. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał powództwo za zasadne i uwzględniając rozmiar doznanej przez powoda krzywdy przyznał naszemu Klientowi kwotę 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto Sąd uwzględnił w całości dochodzone przez powoda odszkodowanie za poniesione przez powoda koszty pogrzebu matki.

Wyrok nie jest prawomocny.

Syna zmarłej pacjentki reprezentowali w procesie – mec. Jolanta Budzowska, mec. Andrzej Kusch oraz Karolina Mazur.

Inne wygrane sprawy