07 lipca 2021

Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy!

Nasza Kancelaria od kilku lat konsekwentnie walczy o zadośćuczynienie dla rodziny kobiety, która zmarła na nowotwór wywołany kontaktem z azbestem. Sprawa jest dość nietypowa:
tym razem dotyczy sporu nie ze szpitalem, lecz z pracodawcą, który nie zadbał o usunięcie azbestu stanowiącego okładzinę budynku, a tym samym nie zapewnił swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy; jest również precedensowa – odnosi się bowiem do pracownika umysłowego (podczas gdy w większości stronami tego typu sporów są pracownicy dużych zakładów przemysłowych, w których azbest w przeszłości stosowano na dużą skalę).

W pierwszej instancji uzyskaliśmy korzystny wyrok, który jednak w sądzie drugiej instancji został zmieniony na niekorzyść rodziny Poszkodowanej. Determinacja naszych Klientów, aby z naszym wsparciem do końca wyjaśnić okoliczności tej sprawy, skutkowała jednak zaskarżeniem niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego. Skarga ta została właśnie przyjęta do rozpoznania – co nie zdarza się często! – a to oznacza, że Sąd Najwyższy pochyli się nad szczegółami sprawy i wszystkimi jej zawiłościami. Uczyniliśmy zatem pierwszy, lecz niezwykle ważny krok na drodze (mamy nadzieję) do sukcesu. Warto tu dodać, że równolegle w tej samej sprawie toczymy dla rodziny Poszkodowanej walkę o uznanie jej choroby za chorobę zawodową. W walce tej, już dziesięcioletniej, wydano łącznie siedem decyzji administracyjnych (w znakomitej większości następnie uchylonych), dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i jeden wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Aktualnie czekamy na kolejną decyzję administracyjną.

W postępowaniach reprezentują rodzinę zmarłej mec. Karolina Kolary i mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy