13 grudnia 2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców oraz brata pacjentki, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z niedotlenieniem okołoporodowym.
W następstwie nieprawidłowej oceny wyników badań KTG, bezpodstawnego zwiększenia dawki oksytocyny, a także opóźnienia decyzji o zabiegu cięcia cesarskiego, spowodowano oraz utrzymano zaburzenia w utlenowaniu płodu, wynikające z obniżenia maciczno – łożyskowego przepływu krwi. Skutkowało to urodzeniem się dziewczynki w stanie śmierci klinicznej, to jest bez czynności serca i oddechu. Mimo prowadzonej oraz skutecznej reanimacji, ciężkie niedotlenienie okołoporodowe pozostawiło trwałe skutki w postaci mózgowego porażenia dziecięcego o postaci czterokończynowej, padaczki, a także wielu innych chorób współistniejących.

Powództwo zostało wytoczone nie tylko w imieniu rodziców oraz brata pacjentki, w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych, ale także w imieniu jej samej. Niemniej, w toku procesu doszło, niestety, do zgonu pacjentki. Roszczenia zostały odziedziczone przez jej rodziców, którzy od tego momentu dochodzili tak roszczeń związanych z własną krzywdą, jak i tych odziedziczonych po córce.

Oceniwszy szkodę i krzywdę naszych Klientów, Sąd zasądził na ich rzecz łącznie 1.460.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, a także ponad 600.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz zaległych rat renty, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od doręczenia pozwu. Pozwany obciążony został także w całości kosztami postępowania, a naszym Klientom przyznano wysokie koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego, w wysokości dwukrotności właściwej stawki minimalnej.

Wyrok nie jest prawomocny. Poszkodowanych reprezentuje mec. Jolanta Budzowska i mec. Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy