30 września 2022

Wysoka renta dla dziecka na czas procesu

30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym uwzględnił wniosek kancelarii o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę renty z tytułu zwiększonych potrzeb dla poszkodowanego małoletniego powoda.
Renta płatna do rąk rodziców powoda w kwocie 7.000 złotych miesięcznie pozwoli zaspokoić najpilniejsze bieżące potrzeby dziecka, które na skutek nieprawidłowo prowadzonego porodu i spóźnione cesarskie cięcie cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce oraz znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Sąd uznał, że powód uprawdopodobnił swoje roszczenie co do zasady oraz co do takich potrzeb jak: udział w rehabilitacji ruchowej oraz turnusach rehabilitacyjnych, dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, wydatki na leki, suplementy diety, środki czystości, buty ortopedyczne oraz koszty opieki nad niepełnosprawnym powodem.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Powoda w procesie reprezentują mec. Jolanta Budzowska i mec. Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy