30 września 2022

Wysokie zadośćuczynienie za błędne leczenie złamania kości udowej

Wyrokiem z dnia 27 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz powódki, klientki kancelarii, kwotę 122 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.
Zadośćuczynienie w takiej wysokości zostało przyznane z uwzględnieniem dobrowolnego zaspokojenia roszczeń powódki w trakcie procesu do kwoty 38 tysięcy złotych. Zatem, Sąd uznał kwotę 160 tysięcy złotych za adekwatne zadośćuczynienie.

Sprawa dotyczyła błędnego leczenia złamania kości udowej. W pozwie zarzucono przede wszystkim istotne nieprawidłowości w nastawieniu złamania oraz implantacji gwoździa. Co więcej, błędów tych nie dostrzeżono w pooperacyjnym badaniu RTG (albo dostrzeżono, ale zignorowano). Skutkowało to niestabilnością zespolenia, przewlekłymi dolegliwościami bólowymi, a ostatecznie – kolejną operacją, połączoną ze wszczepieniem endoprotezy biodra.

Opinia biegłego lekarza-ortopedy potwierdziła, że zarzuty były w pełni słuszne. Nieprawidłowego nastawienia złamania i implantacji gwoździa nie sposób niczym wyjaśnić. Naprawa błędów była możliwa, i wskazana, ale z tej opcji również w sposób niezrozumiały nie skorzystano, pozwalając utrwalić się zmianom.

Biegły dostarczył także cennej wiedzy odnośnie następstw popełnionych błędów, w tym ryzyka powikłań w związku z posiadaniem endoprotezy.

Przy takich dowodach, powództwo, zdaniem Sądu, zasługiwało na uwzględnienie, a na rzecz powódki zasądzono zadośćuczynienie w wysokości łącznej 160 tysięcy złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Na rzecz powódki przyznano także skapitalizowane odsetki od opóźnionej zapłaty części zadośćuczynienia (kwota 38 tysięcy złotych), również wraz z odsetkami.

Ponadto, Sąd ustalił, że pozwany ponosi odpowiedzialność za dalsze, mogące wystąpić u powódki w przyszłości następstwa udzielanych jej niegodnie z wiedzą medyczną świadczeń zdrowotnych, zapoczątkowanych operacją.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódkę reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Michał Krzanowski

Inne wygrane sprawy