25 października 2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym placówkom w sprawie dotyczącej jatrogennego uszkodzenia przewodu wątrobowego i tętnicy wątrobowej podczas operacji usuwania pęcherzyka żółciowego. Pozwanym w sprawie były dwie placówki medyczne.
Powódka z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego została skierowano na operację cholecystektomii. W pierwszej placówce, gdzie powódka zgłosiła się na zabieg, rozpoczęto go laparoskopowo, jednak w jego trakcie operator zdecydował się na konwersję do operacji otwartej, czyli na otwarcie jamy brzusznej. Po operacji powódka czuła się bardzo źle, wykonane w placówce badanie ECPW wykazało niedrożność dróg żółciowych. Celem dalszego leczenia przekazano powódkę do drugiej placówki medycznej, gdzie następnie poddano powódkę operacji rewizyjnej. U powódki po tej operacji utrzymywał się wyciek żółci, a w opisie badania TK zasugerowano niedokrwienie wątroby – mimo to wypisano powódkę do domu bez dalszej diagnostyki.
Następnie powódka trafiła do trzeciej placówki medycznej, gdzie dokonano zespolenia uszkodzonych dróg żółciowych.

Obecnie diagnozuje się u powódki kalectwo dróg żółciowych oraz zmiany w wątrobie. Powódka stale przebywa pod opieką Poradni Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych. Nadto powódka musi zachowywać restrykcyjną dietę, prowadzić oszczędzający tryb życia, nie może dźwigać i być tak aktywna jak kiedyś.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że dwie pierwsze z ww. placówek odpowiadają solidarnie wobec powódki za szkodę i krzywdę doznaną z powodu nieprawidłowego leczenia powódki i zasądził na jej rzecz od tych pozwanych solidarnie kwotę 100.000 złotych tytułem zadośćuczynienia, powiększoną dodatkowo o odsetki ustawowe za opóźnienie.

Sąd wskazał, że na powyższą kwotę składa się zadośćuczynienie w wysokości 5.000 złotych za krzywdę doznaną w związku z naruszeniem praw pacjenta, tj. w związku z nieprawidłowo udzieloną zgodą na zabieg cholecystektomii laparoskopowej. Powódka przed podpisaniem formularza zgody została w jego treści poinformowana, że bezpieczeństwo obu metod usunięcia pęcherzyka żółciowego, tj. metody laparoskopowej i metody otwartej jest porównywalne. Informacja ta była nieprawidłowa. Ryzyko operacji laparoskopowych jest bowiem większe. Cholecystektomia laparoskopowa pozwala wprawdzie co do zasady na szybszą rekonwalescencję i daje lepszy efekt kosmetyczny. Natomiast ilość powikłań po tego typu operacjach jest większa niż po operacjach otwartych, o czym powódki nie poinformowano przed zabiegiem. Zatem udzielona przez nią zgoda nie była zgodą świadomą.

Ponadto w ramach powyższej kwoty 100.000 zł Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 95.000 złotych za krzywdę doznaną w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia.
Dodatkowo Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości poniesionych przez powódkę wydatków na leczenie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła Mec. Jolanta Budzowska i Mec. Karolina Kolary.

Inne wygrane sprawy