08 maja 2024

Skarga do Strasburga na przewlekłość

W dniu 25.04.2024 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę klientki BFP, którą przed ETPCz reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.
Trybunał, w następstwie wyraźnej zgody Klientki Kancelarii na warunki deklaracji złożonej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 3.060,00 euro w wyniku wniesionej skargi, uznał ugodę zawartą w ten sposób między stronami i podjął decyzję o skreśleniu sprawy z listy.

Kancelaria BFP, przed złożeniem skargi do ETPCz, w imieniu Klientki złożyła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, wnosząc m. in. o stwierdzenie naruszenia prawa skarżącej do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz o zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 20.000 zł.

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 22.09.2021 r., sygn. akt V S 185/21 m. in. stwierdził przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV C 854/16 oraz przyznał na rzecz Klientki ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie sumę pieniężną w wysokości 3.000,00 zł. Nadto w uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny stwierdził, że dwuletniego okresu poświęconego na sporządzenie opinii przez biegłego nie można uznać za przewlekłość. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy podejmował systematyczne działania w celu ustalenia osoby biegłego o wąskiej specjalności; do pewnego momentu postępowanie toczyło się dość sprawnie, a czynności były podejmowane w uzasadnionych odstępach czasu.

W związku z powyższym mec. Jolanta Budzowska w imieniu Klientki złożyła do ETPCz skargę przeciwko Polsce, zarzucając naruszenie art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który stanowi gwarancję prawa do skutecznego środka odwoławczego.
W skardze podniesiono, że zasądzona kwota w wysokości 3.000,00 zł na rzecz Klientki Kancelarii jest niewystarczającą rekompensatą za krzywdę spowodowaną przewlekłością postępowania, a krajowy środek odwoławczy okazał się nieskuteczny. W skierowanej do ETPCz skardze, z najważniejszych kwestii, wskazano, że w przypadku Klientki Kancelarii BFP Sąd Apelacyjny postanowił przyznać najniższą, możliwą rekompensatę za przewlekłość postępowania. W momencie złożenia skargi postępowanie toczyło się już 6 lat, z kolei na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, sąd uwzględniając skargę na żądanie skarżącego, przyznaje od Skarbu Państwa kwotę w wysokości od 2.000 zł do 20.000 zł. Wysokość sumy pieniężnej nie może być niższa niż 500 zł na każdy rok dotychczasowego trwania postępowania. Sąd może jednak przyznać kwotę wyższą niż 500 zł na każdy rok trwania postępowania przy spełnieniu 2 przesłanek – sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego oraz skarżący swą postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania.

W skardze wskazano, że sprawa dotyczy szkody na osobie i śmierci męża skarżącej, co skutkuje szczególnym znaczeniem sprawy dla skarżącej, a także wykazano, że skarżąca nie przyczyniła się do powstania przewlekłości postępowania. Wręcz przeciwnie, składała wnioski o przyspieszenie postępowania, terminowo wywiązywała się ze zobowiązań Sądu oraz wskazywała kandydatów na biegłych.

Co więcej jak wskazano w skardze, zgodnie z orzecznictwem ETPCz, to na państwach spoczywa odpowiedzialność za opóźnienia powstałe na skutek postępowania ich organów sądowych jak i innych władz, jak również za opóźnienia w przedstawianiu ekspertyz i opinii przez biegłych powołanych przez sąd (wyrok ETPCz z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt: 37734/14).

Łącznie Klientka otrzyma tytułem rekompensaty za 6-letnią przewlekłość postępowania o błąd medyczny kwotę: 3.000,00 zł oraz 3.060,00 euro.

Inne wygrane sprawy