13 luty 2010

Zadośćuczynienie za wadliwe leczenie i zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) [02.2010]

Klient Kancelarii pozwał jeden z warszawskich szpitali w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem oraz zakażeniem w trakcie hospitalizacji wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) oraz szeregiem różnego rodzaju bakterii. Nienależyta opieka nad powodem w pozwanym szpitalu po przeprowadzonej u niego operacji uwolnienia zrostów jelit spowodowała konieczność usunięcia większości jelita cienkiego. W wyniku wadliwego leczenia powód od wielu lat jest żywiony pozajelitowo za pomocą cewnika centralnego.

Klient Kancelarii pozwał jeden z warszawskich szpitali w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem oraz zakażeniem w trakcie hospitalizacji wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) oraz szeregiem różnego rodzaju bakterii. Nienależyta opieka nad powodem w pozwanym szpitalu po przeprowadzonej u niego operacji uwolnienia zrostów jelit spowodowała konieczność usunięcia większości jelita cienkiego. W wyniku wadliwego leczenia powód od wielu lat jest żywiony pozajelitowo za pomocą cewnika centralnego. W trakcie postępowania dowodowego przy pomocy opinii biegłych wykazano, że w pozwanym szpitalu doszło do zakażenia powoda różnymi groźnymi bakteriami, a zakażenia te miały wpływ na przebieg choroby i leczenie powoda, a także na obecny stan jego zdrowia. Ponadto biegli potwierdzili, że do zakażenia powoda WZW C musiało dojść w pozwanym szpitalu. Proces w I instancji trwał od 2002 roku, złożyła się na to m.in. konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii kilku biegłych sądowych, jak również reorganizacja warszawskich Sądów. Sąd I instancji uwzględnił wszystkie roszczenia powoda, zasądzając niemal w całości żądane kwoty, w tym kwotę 180 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez powoda krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku wynosiły kolejne 180 tys. zł, blisko 34 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty (odszkodowania) wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku wynosiły także ok. 34 tys. zł oraz prawie 3 tys. zł miesięcznej renty z tytułu utraconych zarobków, zwiększonych potrzeb związanych z kosztami stałego leczenia oraz zmniejszonych widoków na przyszłość. Zgodnie z wyrokiem kwoty miesięcznej renty również zostaną powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w ich zapłacie.
Sprawa była prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny. Stronę wygrywającą proces - powoda - reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Anna Miśtal.

Inne wygrane sprawy