12 czerwca 2014

Błąd okołoporodowy - wysokie zadośćuczynienie [06.2014]

Dnia 12 czerwca 2014 roku, po blisko czterech latach trwania procesu sądowego, podczas którego przesłuchano m.in. 10 lekarzy oraz uzyskano dwie pisemne opinie biegłych, Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok częściowy, w którym uznał odpowiedzialność  pozwanej placówki medycznej oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym placówka miała zawartą umowę ubezpieczenia za ciężki stan urodzeniowy jednego z bliźniąt i zasądził na rzecz klienta kancelarii BFP - małoletniego powoda - kwotę 800 tys.

Dnia 12 czerwca 2014 roku, po blisko czterech latach trwania procesu sądowego, podczas którego przesłuchano m.in. 10 lekarzy oraz uzyskano dwie pisemne opinie biegłych, Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok częściowy, w którym uznał odpowiedzialność  pozwanej placówki medycznej oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym placówka miała zawartą umowę ubezpieczenia za ciężki stan urodzeniowy jednego z bliźniąt i zasądził na rzecz klienta kancelarii BFP - małoletniego powoda - kwotę 800 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanym odpisu pozwu.  

Sąd w ustnym uzasadnieniu orzeczenia podkreślił, że przekonanie o odpowiedzialności pozwanych za stan zdrowia powoda powziął już po przesłuchaniu personelu medycznego pozwanej placówki medycznej. Z zeznań lekarzy wynikało bowiem, że istniały wskazania do wykonania cesarskiego cięcia wcześniej niż rzeczywiście miało ono miejsce, ale na jego wcześniejsze wykonanie nie było zgody lekarza nadzorującego. Podobnego zdania byli biegli opiniujący w sprawie. W ocenie biegłych ciężki stan zdrowia małoletniego powoda wynika z długotrwałego niedotlenia okołoporodowego na skutek zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego. O potrzebie wykonania pilnego cięcia cesarskiego, biorąc pod uwagę przedwczesny poród ze zwyżką temperatury ciała rodzącej i po odległym w czasie odpłynięciu płynu owodniowego, świadczyły m.in. bradykardia płodu w badaniu KTG oraz smółka w odpływającym płynie owodniowym. 

W dalszej kolejności Sąd zajmie się rozpatrzeniem roszczeń o odszkodowanie i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za dalsze szkody, które mogą powstać w związku z przebiegiem porodu. Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu będzie też renta z tytułu zwiększonych potrzeb chorego dziecka, w tym kosztów opieki. Renta wg prawników kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy jest bardzo istotnym składnikiem rekompensaty finansowej dla poszkodowanych z tytułu błędów medycznych, ponieważ umożliwia leczenie i rehabilitację poszkodowanego niezależne od publicznej służby zdrowia i pomocy uzyskiwanej np. od fundacji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy