04 lipca 2014

Odszkodowanie o równowartości kilkudziesięciu milionów złotych uzyskane w Anglii dla polskiego obywatela. Kancelaria BFP doradza w transgranicznych złożonych aspektach prawa procesowego, cywilnego i rodzinnego.

Mec. Jolanta Budzowska jest pełnomocnikiem polskiego obywatela, który wskutek wypadku komunikacyjnego w Wielkiej Brytanii wkrótce w drodze ugody otrzyma od brytyjskiego ubezpieczyciela kilkudziesięciomilionowe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Poszkodowany w wypadku klient, w związku z jego stanem zdrowia, został częściowo ubezwłasnowolniony.

Mec. Jolanta Budzowska jest pełnomocnikiem polskiego obywatela, który wskutek wypadku komunikacyjnego w Wielkiej Brytanii wkrótce w drodze ugody otrzyma od brytyjskiego ubezpieczyciela kilkudziesięciomilionowe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Poszkodowany w wypadku klient, w związku z jego stanem zdrowia, został częściowo ubezwłasnowolniony. W konsekwencji zrodziła się konieczność ustanowienie dla niego kuratora przed polskim Sądem Rodzinnym.  Z uwagi na dalsze problemy, jakie się z tym wiążą, wiodąca kancelaria brytyjska reprezentująca poszkodowanego przed sądem brytyjskim zleciła kancelarii BFP reprezentację sądowo-procesową z perspektywy prawa polskiego i międzynarodowego prywatnego.

Mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Małgorzata Kiełtyka doradzają w tej sprawie głownie w transgranicznych aspektach prawa rodzinnego. Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy dbają o interesy klienta między innymi poprzez doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwolenia Sądu Rodzinnego na czynności przekraczające zwykły zarząd, a mające za przedmiot majątek ubezwłasnowolnionego poszkodowanego, takie jak zezwolenie na zawarcie ugody z pozwanym ubezpieczycielem w Wielkiej Brytanii i warunki tej ugody, zakup nieruchomości w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego, czy też wydatkowanie kwot przeznaczonych na zaspokojenie jego bieżących potrzeb. W kolejnym etapie, doradztwo kancelarii BFP będzie również dotyczyć złożonych aspektów inwestowania kwot wypłaconych na rzecz poszkodowanego, w tym koordynowanie pracy doradców inwestycyjnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Poprzez swoją praktykę międzynarodową kancelaria BFP wykształciła specjalizację w trudnych sprawach transgranicznych. BFP posiada doświadczenie we współpracy z zagranicznymi kancelariami w zakresie roszczeń z tytułu szkód w związku z wypadkami komunikacyjnymi i błędami medycznymi.

Inne wygrane sprawy