02 marca 2016

Ugodowe zakończenie procesu

W dniu 2 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu została zawarta ugoda sądowa pomiędzy małoletnim powodem a szpitalem i jego ubezpieczycielem. Na stan zdrowia dziecka wpływ miało przede wszystkim niedotlenienie okołoporodowe, do którego doszło na skutek wadliwie prowadzonego porodu  ciąży bliźniaczej i braku odpowiedniego nadzoru nad dobrostanem dziecka w łonie matki.     Strona pozwana zobowiązała się do wypłaty na rzecz poszkodowanego dziecka (powoda) następujących kwot:

W dniu 2 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu została zawarta ugoda sądowa pomiędzy małoletnim powodem a szpitalem i jego ubezpieczycielem. Na stan zdrowia dziecka wpływ miało przede wszystkim niedotlenienie okołoporodowe, do którego doszło na skutek wadliwie prowadzonego porodu  ciąży bliźniaczej i braku odpowiedniego nadzoru nad dobrostanem dziecka w łonie matki.     

Strona pozwana zobowiązała się do wypłaty na rzecz poszkodowanego dziecka (powoda) następujących kwot:
1/ponad 150 tys. zł tytułem odszkodowania,
2/ 40 tys. zł tytułem odsetek od odszkodowania,
3/  blisko 500 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty z tytułu zwiększonych potrzeb (suma rent miesięcznych za okres prowadzenia sporu sądowego),
4/ ponad 130 tys. zł. tytułem odsetek od renty z tytułu zwiększonych potrzeb,
5/ po 7.200,00 zł miesięcznie tytułem renty z tytułu zwiększonych potrzeb wraz z odsetkami ustawowymi w wypadku opóźnienia w płatności. Strona pozwana będzie ponadto odpowiedzialna za dalsze szkody powoda, które mogą ujawnić się w przyszłości, jako następstwa przebiegu jego porodu.

Odpowiedzialność pozwanych za doznaną przez powoda szkodę została przesądzona uprzednio wyrokiem częściowym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2014 r., mocą którego zasądzono na rzecz powoda kwotę 800.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi za czas trwania procesu. Stanowisko Sądu Okręgowego podtrzymał Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 marca 2015 r.

Zawarta ugoda pozwoliła zakończyć wieloletni spór, z jednoczesnym pełnym zabezpieczeniem potrzeb finansowych dziecka. Szpital uniknął naliczania dalszych odsetek, co miałoby miejsce, gdyby proces zakończył się w przyszłości wyrokiem Sądu.

Inne wygrane sprawy