14 czerwca 2016

Ciało obce w jamie brzusznej [06.2016]

W dniu 10 czerwca 2016 roku zapadł wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie dotyczącej pozostawienia dużej gazy operacyjnej w klatce piersiowej pacjenta podczas operacji założenia żylnych pomostów aortalno – wieńcowych (popularnie zwanych bypassami), względnie podczas kolejnej operacji zszycia brzegów mostka.

Wspomniane operacje odbyły się w jednym z krakowskich szpitali w lecie 2004 roku. Powód praktycznie od pierwszych dni odczuwał ból, dyskomfort i ucisk w klatce piersiowej, na co spotykał się ze stwierdzeniem lekarzy, że to normalny objaw po takich operacjach. Dolegliwości powoda jednak nie ustępowały. W 2006 roku uwidoczniono podczas badania EKG i RTG zmianę w okolicy serca powoda, co jednak dalej nie zaniepokoiło lekarzy, którzy uznali, że to krwiak uciskający lewą komorę serca, żyjący „własnym życiem” (sic!).

Z upływem czasu zmiana ciągle się powiększała, powód czuł się coraz gorzej, ale w dalszym ciągu nie przeprowadzono względem niego odpowiedniej diagnostyki co do uwidocznionej zmiany. Stan powoda stawał się z każdym rokiem coraz bardziej poważny. Powód nie był w stanie prawidłowo oddychać, poruszać się, ani spać, a od 2009 roku nie był zdolny do samodzielnej egzystencji. Po kolejnych pobytach w różnych szpitalach, dopiero w marcu 2012 roku podczas badania TK klatki piersiowej powoda stwierdzono, że w dolnych partiach lewego płuca znajduje się olbrzymi otorbiony zbiornik płynowy, o wymiarach piłki nożnej. Zastosowany następnie drenaż tego ropniaka nie przyniósł spodziewanych efektów i w październiku 2012 roku powodowi wykonano operację torakotomii (czyli usunięcia ropniaka), podczas której w komorze ropniaka stwierdzono obecność dużej gazy operacyjnej.

Pomimo usunięcia ropniaka i gazy operacyjnej z klatki piersiowej pacjenta, znajduje się on do dnia dzisiejszego w stanie ciągłego zagrożenia życia.

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie trwało 3 lata. Wydane zostały opinie biegłych, które w całości potwierdziły zasadność powództwa. Sąd Okręgowy w Krakowie w związku z powyższym w całości uwzględnił roszczenia powoda z tytułu odszkodowania, skapitalizowanej renty (łącznie na kwotę ponad 50.000 zł) oraz renty miesięcznej (ponad 2.000 zł miesięcznie), natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to mając na uwadze wiek powoda i fakt, że powód nie cieszył się doskonałym zdrowiem przed zabiegami operacyjnymi w 2004 roku, Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że adekwatną kwotą zadośćuczynienia za krzywdę powoda będzie 125.000,00 zł. Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił również żądanie powoda zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie względem zasądzonych wyrokiem z dnia 10 czerwca 2016 roku kwot od dnia następującego po dniu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.