17 lipca 2017

1 mln odszkodowania za błąd lekarski - pacjent w stanie wegetatywnym [07.2017]

W dniu 12 lipca 2017 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej klienta Kancelarii - młodego człowieka, u którego na skutek niewłaściwej opieki pooperacyjnej dopuszczono do zatrzymania krążenia i oddechu, a następnie nie udzielono mu na czas pomocy – wskutek czego klient doznał poważnego uszkodzenia mózgu i obecnie znajduje się w stanie wegetatywnym.

W dniu 12 lipca 2017 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej klienta Kancelarii - młodego człowieka, u którego na skutek niewłaściwej opieki pooperacyjnej dopuszczono do zatrzymania krążenia i oddechu, a następnie nie udzielono mu na czas pomocy – wskutek czego klient doznał poważnego uszkodzenia mózgu i obecnie znajduje się w stanie wegetatywnym.

W sprawie tej wyrokiem Sądu pierwszej instancji zasądzono na rzecz klienta Kancelarii zadośćuczynienie w kwocie 800 000 zł (wraz z odsetkami liczonymi od doręczenia pozwu),
a ponadto odszkodowanie i rentę – także za okres przeszły – z tym że rentę należną wstecz Sąd zsumował, a odsetki od sumy renty Sąd zasądził dopiero od daty wyrokowania. Ponadto częściowo Sąd powództwo o rentę oddalił, przyjmując, że wydatki poniesione na leczenie, rehabilitację i pielęgnację w okresie pierwszych dwu lat po zdarzeniu wystarczająco rekompensuje powodowi odszkodowanie.

Apelację od tego wyroku złożył zarówno powód, jak i pozwany szpital, który domagał się oddalenia powództwa w całości (drugi z pozwanych – zakład ubezpieczeń nie odwoływał się od orzeczenia pierwszej instancji i zrealizował wyrok do wysokości kwot wynikających z polisy OC). Powód domagał się podwyższenia kwoty zadośćuczynienia, a także uwzględnienia roszczenia o pozostałą, niezasądzoną rentę, jak również zasądzenia odsetek za kolejne części renty za każdy miesiąc z osobna, nie zaś – całościowo od daty wydania wyroku. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego należne powodowi zadośćuczynienie zostało podniesione do kwoty 1 mln zł. Sąd zgodził się również z apelacją powoda w tej części, w której dotyczyła ona renty za wcześniejszy (niż to przyjął Sąd I instancji) okres, a także z argumentami przemawiającymi za przyznaniem powodowi odsetek od każdej części renty z osobna, począwszy od miesiąca, za który ta renta się należała. Apelację strony pozwanej sąd uwzględnił w niewielkiej tylko części – co do kwoty renty pomniejszonej w wyniku tej apelacji o ok. 3 zł miesięcznie – Sąd Apelacyjny dopatrzył się bowiem w wyroku Sądu I instancji niesłusznego „zaokrąglenia” kwoty renty w górę.

Powoda reprezentowały w sprawie Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Karolina Kolary.

 

Inne wygrane sprawy