17 lipca 2017

1 mln odszkodowania za błąd lekarski - pacjent w stanie wegetatywnym [07.2017]

W dniu 12 lipca 2017 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej klienta Kancelarii - młodego człowieka, u którego na skutek niewłaściwej opieki pooperacyjnej dopuszczono do zatrzymania krążenia i oddechu, a następnie nie udzielono mu na czas pomocy – wskutek czego klient doznał poważnego uszkodzenia mózgu i obecnie znajduje się w stanie wegetatywnym.

W dniu 12 lipca 2017 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej klienta Kancelarii - młodego człowieka, u którego na skutek niewłaściwej opieki pooperacyjnej dopuszczono do zatrzymania krążenia i oddechu, a następnie nie udzielono mu na czas pomocy – wskutek czego klient doznał poważnego uszkodzenia mózgu i obecnie znajduje się w stanie wegetatywnym.

W sprawie tej wyrokiem Sądu pierwszej instancji zasądzono na rzecz klienta Kancelarii zadośćuczynienie w kwocie 800 000 zł (wraz z odsetkami liczonymi od doręczenia pozwu),
a ponadto odszkodowanie i rentę – także za okres przeszły – z tym że rentę należną wstecz Sąd zsumował, a odsetki od sumy renty Sąd zasądził dopiero od daty wyrokowania. Ponadto częściowo Sąd powództwo o rentę oddalił, przyjmując, że wydatki poniesione na leczenie, rehabilitację i pielęgnację w okresie pierwszych dwu lat po zdarzeniu wystarczająco rekompensuje powodowi odszkodowanie.

Apelację od tego wyroku złożył zarówno powód, jak i pozwany szpital, który domagał się oddalenia powództwa w całości (drugi z pozwanych – zakład ubezpieczeń nie odwoływał się od orzeczenia pierwszej instancji i zrealizował wyrok do wysokości kwot wynikających z polisy OC). Powód domagał się podwyższenia kwoty zadośćuczynienia, a także uwzględnienia roszczenia o pozostałą, niezasądzoną rentę, jak również zasądzenia odsetek za kolejne części renty za każdy miesiąc z osobna, nie zaś – całościowo od daty wydania wyroku. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego należne powodowi zadośćuczynienie zostało podniesione do kwoty 1 mln zł. Sąd zgodził się również z apelacją powoda w tej części, w której dotyczyła ona renty za wcześniejszy (niż to przyjął Sąd I instancji) okres, a także z argumentami przemawiającymi za przyznaniem powodowi odsetek od każdej części renty z osobna, począwszy od miesiąca, za który ta renta się należała. Apelację strony pozwanej sąd uwzględnił w niewielkiej tylko części – co do kwoty renty pomniejszonej w wyniku tej apelacji o ok. 3 zł miesięcznie – Sąd Apelacyjny dopatrzył się bowiem w wyroku Sądu I instancji niesłusznego „zaokrąglenia” kwoty renty w górę.

Powoda reprezentowały w sprawie Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Karolina Kolary.

 

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.