28 czerwca 2018

Renta dla poszkodowanego już podczas procesu

W ubiegłym tygodniu nasza kancelaria uzyskała na rzecz klientki zabezpieczenie roszczeń w postaci miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy. Stan sprawy przedstawiał się następująco. W wyniku wypadku komunikacyjnego nasza klientka utraciła zdolność do wykonywania swojej dotychczasowej wysokospecjalistycznej pracy, co wiązało się również z utratą jedynego źródła dochodów powódki.
W związku z zaistniałą sytuacją uznaliśmy, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klientki będzie wystąpienie, obok powództwa o zapłatę, również o zabezpieczenie roszczenia renty na czas trwania procesu. Powódka posiadała orzeczenia organów rentowych, zgodnie z którymi powódka utraciła zdolność do pracy na okres przynajmniej kilku lat.

Strona pozwana wniosła o oddalenie zabezpieczenia powództwa argumentując, że dotychczasowe orzeczenia organów rentowych wskazywały wyłącznie na kilkuletnią utratę zdolności do pracy, a nie na trwałą utratę zdolności do pracy, co w ocenie strony pozwanej wykluczało możliwość uznania roszczenia renty za zasadne, a tym samym wniosku o zabezpieczenie renty.

Sąd Okręgowy nie podzielił zapatrywań strony pozwanej wskazując, że w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, iż powódka na skutek wypadku doznała utraty zdolności do pracy, a w związku z tym wniosek o zabezpieczenie renty jest uzasadniony. Dodatkowo Sąd uznał, że dotychczasowy brak orzeczenia trwałej niezdolności do pracy przez organy rentowe nie wyklucza możliwości udzielenia zabezpieczenia, bowiem trwałość utraty zdolności do pracy nie stanowi ustawowej przesłanki zasadności roszczenia renty.

W ocenie naszej kancelarii, niechęć organów rentowych do orzekania trwałej niezdolności do pracy może stanowić istotny problem dla uzyskania zabezpieczenia roszczeń z tytułu renty dla osób poszkodowanych czynami niedozwolonymi, bowiem w judykaturze niekiedy podkreśla się konieczność trwałego charakteru utraty zdolności do pracy przy orzekaniu o roszczeniu renty. Jednak w sytuacjach zbliżonych do powyżej opisanej, możliwe jest przełamanie wspomnianego niekorzystnego poglądu judykatury i uzyskanie jeszcze przed opiniami biegłych zabezpieczenia roszczenia, w oparciu o całokształt okoliczności sprawy.

W postępowaniu o zabezpieczenie roszczeń w postaci miesięcznej renty powódkę reprezentował mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..

05.06.2019

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - śmierć dziecka

Wyrokiem z marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz powodów – rodziców zmarłej dziewczynki..

17.05.2019

600.000 złotych rekompensaty za nierozpoznanie guza mózgu u dziecka

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla małoletniego klienta kancelarii,..

30.04.2019

Endoproteza stawu biodrowego – wysokie zadośćuczynienie za błędy w leczeniu

Powódka, Polka, na stałe w okresie leczenia zamieszkała w Irlandii, wniosła w 2011 roku pozew przeciwko..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..

05.06.2019

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - śmierć dziecka

Wyrokiem z marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz powodów – rodziców zmarłej dziewczynki..

17.05.2019

600.000 złotych rekompensaty za nierozpoznanie guza mózgu u dziecka

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla małoletniego klienta kancelarii,..

30.04.2019

Endoproteza stawu biodrowego – wysokie zadośćuczynienie za błędy w leczeniu

Powódka, Polka, na stałe w okresie leczenia zamieszkała w Irlandii, wniosła w 2011 roku pozew przeciwko..