31 października 2018

Zakażenie miejsca operowanego - wyrok

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, u której doszło do głębokiego zakażenia miejsca operowanego po zabiegu miomektomii (usunięcie mięśniaków macicy).
Operacja została wykonana w 2013 roku. W okresie pooperacyjnym wystąpiły wykładniki stanu zapalnego, a posiew materiału pobranego z rany pooperacyjnej wykazał bakterie Enterococcus faecalis oraz E. Coli. Wdrożono leczenie, niemniej jednak stan zapalny utrzymywał się przez dalsze kilka miesięcy, również po wypisie pacjentki ze szpitala. Doszło do wytworzenia przetok w ranie pooperacyjnej. Po zakończeniu leczenia i zagojeniu rany, przebyte zakażenie pozostawiło po sobie szpecącą bliznę. Nadto, proces leczenia zakażenia, a także wcześniejsza hospitalizacja, negatywnie odbiły się na stanie psychicznym pacjentki, która nie była informowana przez personel medyczny o przyczynach złego stanu zdrowia.

Sporządzone w sprawie opinie biegłych potwierdziły, że doszło do zakażenia miejsca operowanego o typie głębokim. Stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zakażenia była transmisja bakterii Enterococcus faecalis oraz E. Coli z nieprawidłowo zdezynfekowanej skóry pacjentki w głąb rany, za pomocą narzędzi oraz rąk (rękawiczek) operatora. To następnie doprowadziło do wszelkich konsekwencji związanych z długotrwałym leczeniem zakażenia.

Oprócz zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, pacjentka dochodziła także zadośćuczynienia za naruszenie jej praw pacjenta, a to w szczególności prawa do informacji o stanie zdrowia. Zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna potwierdzała, że pacjentka skarżyła się na brak informacji, której mimo tego długo jej nie udzielano, a ostatecznie udzielono w sposób niepełny.

Mając powyższe na względzie, Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł z tytułu naruszenia praw pacjenta – prawa do informacji o stanie zdrowia. Sąd zasądził także odszkodowanie w związku z poniesionymi przez powódkę kosztami. Wyrok nie jest prawomocny.

W procesie Klientkę reprezentowali mec. Michał Krzanowski i mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy