07 października 2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela na rzecz następców prawnych zmarłego powoda łącznie kwotę ponad 790.000 złotych, na którą to kwotę składa się zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wyliczone na dzień wyroku.
W sprawie pierwotnie powodem był pacjent, który w 2013 r. w pozwanym szpitalu przeszedł planowany zabieg otwarcia zatok czołowych i szczękowych, celem usunięcia zmian patologicznych z zatok z uwagi na przewlekły stan zapalny zatok. Na skutek niedochowania należytej staranności przez personel medyczny w czasie operacji doszło u powoda do jatrogennego złamania podstawy przedniego dołu czaszki oraz uszkodzenia płatów czołowych, w konsekwencji – do wylewu krwi do mózgu, płynotoku nosowego, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu. Co więcej, lekarz operator podejrzewając, że w czasie zabiegu mogło dojść do otwarcia czaszki i nie wykluczając komplikacji, włożył mimo to w otwartą jamę mózgu dren. U powoda doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej, a w konsekwencji do nieodwracalnych zmian w jego mózgu. Powód spędził w szpitalu prawie rok, przechodząc leczenie nie dające pozytywnych rokowań. Ponadto w trakcie pobytu powoda w pozwanym szpitalu pojawiły się u niego rozległe odleżyny, które wymagały m.in. wycięcia martwiczej tkanki z odleżyny na kości krzyżowej.

Na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu, powód - w pełni samodzielny, pełnosprawny mężczyzna, stał się osobą niepełnosprawną, całkowicie zależną od osób trzecich. Kontakt z powodem był bardzo ograniczony. Powód nie mówił logicznie, a czasami nie poznawał nawet członków swojej rodziny. Powód zmarł kilkanaście miesięcy po zabiegu. Do końca swojego życia był zależny od osób trzecich. W miejsce zmarłego powoda do procesu wstąpili jego następcy prawni.

Na zasądzoną przez Sąd kwotę składa się m.in.:

• 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z uszkodzeniem zdrowia i doznanymi w związku z tym cierpieniami fizycznymi i psychicznymi powoda,

• 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia z naruszenie prawa pacjenta – prawa do informacji o stanie zdrowia powoda po operacji zatok,

• 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta – prawa do świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz prawa do świadczeń udzielanych z należytą starannością.

Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..