07 października 2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela na rzecz następców prawnych zmarłego powoda łącznie kwotę ponad 790.000 złotych, na którą to kwotę składa się zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wyliczone na dzień wyroku.
W sprawie pierwotnie powodem był pacjent, który w 2013 r. w pozwanym szpitalu przeszedł planowany zabieg otwarcia zatok czołowych i szczękowych, celem usunięcia zmian patologicznych z zatok z uwagi na przewlekły stan zapalny zatok. Na skutek niedochowania należytej staranności przez personel medyczny w czasie operacji doszło u powoda do jatrogennego złamania podstawy przedniego dołu czaszki oraz uszkodzenia płatów czołowych, w konsekwencji – do wylewu krwi do mózgu, płynotoku nosowego, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu. Co więcej, lekarz operator podejrzewając, że w czasie zabiegu mogło dojść do otwarcia czaszki i nie wykluczając komplikacji, włożył mimo to w otwartą jamę mózgu dren. U powoda doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej, a w konsekwencji do nieodwracalnych zmian w jego mózgu. Powód spędził w szpitalu prawie rok, przechodząc leczenie nie dające pozytywnych rokowań. Ponadto w trakcie pobytu powoda w pozwanym szpitalu pojawiły się u niego rozległe odleżyny, które wymagały m.in. wycięcia martwiczej tkanki z odleżyny na kości krzyżowej.

Na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu, powód - w pełni samodzielny, pełnosprawny mężczyzna, stał się osobą niepełnosprawną, całkowicie zależną od osób trzecich. Kontakt z powodem był bardzo ograniczony. Powód nie mówił logicznie, a czasami nie poznawał nawet członków swojej rodziny. Powód zmarł kilkanaście miesięcy po zabiegu. Do końca swojego życia był zależny od osób trzecich. W miejsce zmarłego powoda do procesu wstąpili jego następcy prawni.

Na zasądzoną przez Sąd kwotę składa się m.in.:

• 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z uszkodzeniem zdrowia i doznanymi w związku z tym cierpieniami fizycznymi i psychicznymi powoda,

• 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia z naruszenie prawa pacjenta – prawa do informacji o stanie zdrowia powoda po operacji zatok,

• 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta – prawa do świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz prawa do świadczeń udzielanych z należytą starannością.

Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..