07 października 2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela na rzecz następców prawnych zmarłego powoda łącznie kwotę ponad 790.000 złotych, na którą to kwotę składa się zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wyliczone na dzień wyroku.
W sprawie pierwotnie powodem był pacjent, który w 2013 r. w pozwanym szpitalu przeszedł planowany zabieg otwarcia zatok czołowych i szczękowych, celem usunięcia zmian patologicznych z zatok z uwagi na przewlekły stan zapalny zatok. Na skutek niedochowania należytej staranności przez personel medyczny w czasie operacji doszło u powoda do jatrogennego złamania podstawy przedniego dołu czaszki oraz uszkodzenia płatów czołowych, w konsekwencji – do wylewu krwi do mózgu, płynotoku nosowego, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu. Co więcej, lekarz operator podejrzewając, że w czasie zabiegu mogło dojść do otwarcia czaszki i nie wykluczając komplikacji, włożył mimo to w otwartą jamę mózgu dren. U powoda doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej, a w konsekwencji do nieodwracalnych zmian w jego mózgu. Powód spędził w szpitalu prawie rok, przechodząc leczenie nie dające pozytywnych rokowań. Ponadto w trakcie pobytu powoda w pozwanym szpitalu pojawiły się u niego rozległe odleżyny, które wymagały m.in. wycięcia martwiczej tkanki z odleżyny na kości krzyżowej.

Na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu, powód - w pełni samodzielny, pełnosprawny mężczyzna, stał się osobą niepełnosprawną, całkowicie zależną od osób trzecich. Kontakt z powodem był bardzo ograniczony. Powód nie mówił logicznie, a czasami nie poznawał nawet członków swojej rodziny. Powód zmarł kilkanaście miesięcy po zabiegu. Do końca swojego życia był zależny od osób trzecich. W miejsce zmarłego powoda do procesu wstąpili jego następcy prawni.

Na zasądzoną przez Sąd kwotę składa się m.in.:

• 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z uszkodzeniem zdrowia i doznanymi w związku z tym cierpieniami fizycznymi i psychicznymi powoda,

• 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia z naruszenie prawa pacjenta – prawa do informacji o stanie zdrowia powoda po operacji zatok,

• 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta – prawa do świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz prawa do świadczeń udzielanych z należytą starannością.

Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy