25 października 2019

Operacja kręgosłupa na złym poziomie – błąd medyczny

24 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo klientki kancelarii BFP, u której kilka lat temu wykonano operację kręgosłupa na złym poziomie.
Powódka została zakwalifikowana do operacji kręgosłupa z powodu przepukliny jądra miażdżystego i związanych z tym silnych dolegliwości bólowych. Poziom operacji został ściśle określony przez lekarza kwalifikującego powódkę do operacji. Powódka została zoperowana w pozwanym szpitalu przez innego lekarza, który nie zbadał jej przed zabiegiem. Operację wykonano poziom niżej niż zaplanowano, o fakcie tym powódka nie została jednak poinformowana ani zaraz po operacji, ani przy wypisie z pozwanego szpitala, zaś w dokumentacji medycznej powódki wszystkie zapisy wskazują na dokonanie operacji na pierwotnie planowanym poziomie. Pacjentka zorientowała się o błędzie, gdy z powodu silnych dolegliwości bólowych kilka tygodni po operacji wykonała badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa – z wyniku tego badania wynikało, że w pozwanym szpitalu zoperowano ją na innym poziomie niż zaplanowano, a przepuklina, która miała zostać usunięta w czasie operacji, nadal istnieje, a co więcej powiększyła się.
Na skutek powyższego błędu powódka musiała przejść kolejną operację kręgosłupa na pierwotnie planowanym poziomie. Ponadto dolegliwości bólowe nie ustąpiły, a powódka do dzisiaj doznaje licznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Biegły neurochirurg wydający opinię w niniejszej sprawie potwierdził, że ilość zabiegów mogła mieć wpływ na powstanie u powódki blizny wewnątrzkanałowej, co może powodować utrzymywanie się przewlekłego ograniczonego zespołu bólowego. Biegły z zakresu rehabilitacji wskazał natomiast, że aktualne dolegliwości bólowe powódki w znacznym stopniu związane są z niepotrzebnie wykonanym zabiegiem w pozwanym szpitalu.

Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 200.000 złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z błędną operacją i jej skutkami oraz kwotę ponad 23.000 złotych tytułem odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem, które to kwoty zostaną powiększone o odsetki za opóźnienie w zapłacie. Sąd przyznał powódce również miesięczną rentę na częściowe pokrycie kosztu leków, pomocy osoby trzeciej oraz rehabilitacji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę w imieniu klientki prowadziły Mec. Jolanta Budzowska i Mec. Anna Miśtal-Kluś.

Inne wygrane sprawy