15 marca 2021

Opcje walutowe – bank uzyskał korzystny wyrok

Dnia 5 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii – jednego z polskich banków. Przedmiotem sporu były roszczenia banku z tytułu rozliczenia transakcji opcji walutowych zawartej z pozwaną spółką w 2008 r.
Sąd w całości uwzględnił roszczenie banku i zasądził na jego rzecz kwotę ponad 10 milionów złotych powiększoną o należne odsetki za ponad 8 lat.

Klient banku (pozwana spółka) kwestionował między innymi samo zawarcie transakcji, a nadto zgłaszał szereg różnych zarzutów dotyczących jej ważności, warunków i sposobu jej wykonywania. Sąd nie podzielił argumentacji pozwanego. W sprawie zostali przesłuchani liczni świadkowie, jak również zostały wydane trzy opinie biegłych z zakresu finansów i instrumentów pochodnych, którzy analizowali warunki spornej transakcji oraz wyliczenia banku w zakresie zgłoszonych roszczeń i dokonanej przez bank wyceny opcji, których prawidłowość w pełni potwierdzili.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że pozwany klient zawierał transakcję mając wiedzę o jej warunkach i ryzyku z nią związanym. Sąd podkreślił, że samo istnienie ryzyka transakcji to normalny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ocenie Sądu pozwana spółka zawarła sporną transakcję na bardzo korzystnych dla siebie warunkach, licząc na zysk, jednak w momencie zawierania transakcji żadna ze stron nie wiedziała, jak będą się kształtować kursy walut, mające znaczenie dla sposobu rozliczania opcji walutowych, dlatego Sąd uznał, że istniało takie samo ryzyko w tym zakresie po obu stronach transakcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadził zespół radców prawnych: Benedykt Fiutowski, Kararzyna Wal-Kiek oraz Anna Miśtal-Kluś

Inne wygrane sprawy