27 maja 2021

Sprawa karna – wygrana w apelacji!

27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w L. rozpoznał na naszą korzyść apelację karną sporządzaną przez nas w imieniu rodziców zmarłego dziecka. Uznał nasze argumenty za trafne i uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 26 stycznia 2021 roku uniewinniający lekarza.
Lekarz był oskarżony o bezpośrednie narażenie noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Opisywana sprawa dotyczy porodu, który powinien był zostać zakończony w trybie nagłym drogą cesarskiego cięcia. Opinie biegłych nie pozostawiały w tym zakresie żadnych wątpliwości. Biegli stwierdzili, że lekarz, który przyjmował pacjentkę do porodu popełnił błąd diagnostyczny i terapeutyczny. Położnik nie wyciągnął bowiem właściwych wniosków z wykonywanego badania KTG i nie zlecił monitorowania w postaci zapisu KTG w trybie ciągłym. Nie wykonał oceny ultrasonograficznej płodu, jak również nie zlecił wykonania testu oksytocynowego. Mimo, że wody płodowe były zielone, nie podjął również decyzji o natychmiastowym zakończeniu ciąży metodą cesarskiego cięcia, tylko kontynuował diagnostykę. W konsekwencji córka Klientów urodziła się w ciężkiej zamartwicy i po 3 dniach od porodu zmarła.

Sąd I instancji uznał, że zebrany materiał dowodowy nie daje wystarczających podstaw do przypisania oskarżonemu w sposób pewny popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że już przy przyjęciu rodzącej do szpitala zagrożenie życia dziecka było tak poważne, że zachowanie lekarza nie pogorszyło tej sytuacji. W tym kontekście wskazał, że jeden z biegłych w opinii uzupełniającej podkreślił, iż: „gdyby oskarżony podjął wskazane działania medyczne, to do skutku nie doszłoby z dużym prawdopodobieństwem, nie zaś z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością”.

Od przedmiotowego wyroku nasi Klienci złożyli apelację, argumentując przede wszystkim, że niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia płodu przy przyjęciu nie można było uznać za maksymalne, ponieważ wykonywane później w toku hospitalizacji badania (w tym w szczególności zapisy badania KTG) ukazywały coraz gorszy obraz. Świadczyło to o pogorszeniu stanu płodu.

Wskutek złożonej apelacji Sąd Okręgowy w L. przychylił się do argumentacji prawników BFP i w efekcie uchylił uniewinniający lekarza wyrok Sądu Rejonowego w Z.

Wskazane powyżej błędy okołoporodowe, a w konsekwencji śmierć małoletniej córki naszych Klientów, spowodowały nieodwracalne szkody w ich życiu. W związku z tym wystąpili oni również na drogę postępowania cywilnego z żądaniem odszkodowania za błąd porodowy. W procesie tym Klienci byli również reprezentowani przez naszą kancelarię. Postępowanie zakończyło się sukcesem już w ubiegłym roku.

Klientów reprezentowali mec. Michał Krzanowski oraz Katarzyna Waszkiewicz-Lis

Inne wygrane sprawy