02 czerwca 2021

Renta dla poszkodowanego chłopca - zabezpieczenie roszczenia

W ubiegłym tygodniu nasza kancelaria uzyskała na rzecz małoletniego klienta zabezpieczenie roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie blisko 9 tys. zł miesięcznie. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r.
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r. Małoletni powód domaga się w nim rekompensaty za szkodę doznaną wskutek błędu przy porodzie. Dotychczas wydane w sprawie opinie biegłych potwierdzają zarzuty z pozwu, że w czasie porodu stan płodu nie był odpowiednio monitorowany, a decyzja o zakończeniu porodu poprzez cesarskie cięcie została podjęta zbyt późno.

Jak wskazał biegły, wynik badania KTG wykonanego w pozwanym szpitalu odbiegał od normy (występowała tachykardia oraz oscylacja milcząca) i mógł wskazywać na niedotlenienie płodu. Ponadto stwierdził, że należało uwzględnić, iż powodem przyjęcia rodzącej do szpitala były już uprzednio stwierdzone nieprawidłowości w zapisie KTG oraz słabe odczuwanie ruchów płodu. Mając na uwadze te okoliczności, należało po przyjęciu rodzącej do pozwanego szpitala i stwierdzeniu nieprawidłowości w zapisie KTG przeprowadzić dodatkowe badania diagnostyczne (np. USG Doppler, Test Manninga), celem zweryfikowania dobrostanu płodu.

Żadnych badań jednak nie wykonano. Co więcej, przez kolejnych 5 godzin zaniechano wykonywania badań KTG. Pierwszy zapis wykonany po tej przerwie biegły ocenił jako nieprawidłowy (w zapisie występowała oscylacja milcząca oraz deceleracje późne). Biegły podkreślił, że opóźnienie w rozwiązaniu ciąży w drodze cesarskiego cięcia niewątpliwie wpłynęło negatywnie na stan zdrowia noworodka.

Postępowanie jest w toku, ponieważ muszą zostać jeszcze przeprowadzone dowody na okoliczność aktualnego stanu zdrowia oraz rokowań dziecka. Mając jednak na uwadze, że powód stale wymaga kosztownej rehabilitacji, specjalistycznych konsultacji, sprzętów, środków pielęgnacyjnych i opieki, wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia powoda o rentę. W uzasadnieniu wniosku wskazaliśmy, że wobec treści opinii biegłych, roszczenie powoda należy uznać za co najmniej uprawdopodobnione.

Po przeprowadzeniu rozprawy oraz przesłuchaniu matki powoda, sąd podzielił naszą argumentację i postanowił o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o rentę. Zasądził na rzecz powoda kwotę blisko 9 tys. zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych potrzeb dziecka, które są skutkiem błędów przy porodzie. Ostateczne rozstrzygnięcie co do renty, ale też pozostałych roszczeń, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie, zapadnie w wyroku kończącym postępowanie.


Inne wygrane sprawy