02 czerwca 2021

Renta dla poszkodowanego chłopca - zabezpieczenie roszczenia

W ubiegłym tygodniu nasza kancelaria uzyskała na rzecz małoletniego klienta zabezpieczenie roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie blisko 9 tys. zł miesięcznie. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r.
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r. Małoletni powód domaga się w nim rekompensaty za szkodę doznaną wskutek błędu przy porodzie. Dotychczas wydane w sprawie opinie biegłych potwierdzają zarzuty z pozwu, że w czasie porodu stan płodu nie był odpowiednio monitorowany, a decyzja o zakończeniu porodu poprzez cesarskie cięcie została podjęta zbyt późno.

Jak wskazał biegły, wynik badania KTG wykonanego w pozwanym szpitalu odbiegał od normy (występowała tachykardia oraz oscylacja milcząca) i mógł wskazywać na niedotlenienie płodu. Ponadto stwierdził, że należało uwzględnić, iż powodem przyjęcia rodzącej do szpitala były już uprzednio stwierdzone nieprawidłowości w zapisie KTG oraz słabe odczuwanie ruchów płodu. Mając na uwadze te okoliczności, należało po przyjęciu rodzącej do pozwanego szpitala i stwierdzeniu nieprawidłowości w zapisie KTG przeprowadzić dodatkowe badania diagnostyczne (np. USG Doppler, Test Manninga), celem zweryfikowania dobrostanu płodu.

Żadnych badań jednak nie wykonano. Co więcej, przez kolejnych 5 godzin zaniechano wykonywania badań KTG. Pierwszy zapis wykonany po tej przerwie biegły ocenił jako nieprawidłowy (w zapisie występowała oscylacja milcząca oraz deceleracje późne). Biegły podkreślił, że opóźnienie w rozwiązaniu ciąży w drodze cesarskiego cięcia niewątpliwie wpłynęło negatywnie na stan zdrowia noworodka.

Postępowanie jest w toku, ponieważ muszą zostać jeszcze przeprowadzone dowody na okoliczność aktualnego stanu zdrowia oraz rokowań dziecka. Mając jednak na uwadze, że powód stale wymaga kosztownej rehabilitacji, specjalistycznych konsultacji, sprzętów, środków pielęgnacyjnych i opieki, wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia powoda o rentę. W uzasadnieniu wniosku wskazaliśmy, że wobec treści opinii biegłych, roszczenie powoda należy uznać za co najmniej uprawdopodobnione.

Po przeprowadzeniu rozprawy oraz przesłuchaniu matki powoda, sąd podzielił naszą argumentację i postanowił o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o rentę. Zasądził na rzecz powoda kwotę blisko 9 tys. zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych potrzeb dziecka, które są skutkiem błędów przy porodzie. Ostateczne rozstrzygnięcie co do renty, ale też pozostałych roszczeń, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie, zapadnie w wyroku kończącym postępowanie.


Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..