25 maja 2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki zajmującej się tworzeniem oprogramowania i jego wdrażania. Sąd zasądził na rzecz powoda wynagrodzenie za dostarczenie licencji oprogramowania, usługi personalizacyjne i integracyjne oraz usługi serwisowania.
Pozwany (zamawiający) w procesie sądowym kwestionował zasadność zapłaty całego wynagrodzenia na podstawie łączących strony umów. Przedmiotem sporu były m.in. zarzuty dotyczące wad systemu, jakości kodu źródłowego dostarczonego oprogramowania, jak również ocena, czy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, czy kosztorysowe oraz skuteczność odstąpienia od umowy przez zamawiającego.

Sąd w wyniku przeprowadzonego postępowania przychylił się do stanowiska prezentowanego przez kancelarię BFP w imieniu powoda i zasądził na jego rzecz całość dochodzonych roszczeń, tj. ponad 376.000,00 EUR tytułem roszczenia głównego plus odsetki ustawowe i odsetki ustawowe za opóźnienie od 2008 r., które na dzień wydania wyroku wyniosły ponad 477.000,00 EUR, jak również dodatkowo ponad 100.000 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Postępowanie w pierwszej instancji trwało ponad 11 lat. W sprawie sporządzone zostały opinie przez biegłych z zakresu informatyki, którzy oceniali, co było przedmiotem umowy stron i sposób jej wykonania przez powoda, w tym czy powód dostarczył oprogramowanie gotowe do jego wdrożenia. Sąd dopuścił także dowód z opinii biegłego z zakresu księgowości, który miał ocenić zarzuty pozwanego dotyczące dochodzonego przez powoda wynagrodzenia.


Wyrok jest nieprawomocny.

Powoda w sporze sądowym reprezentowali mec. Benedykt Fiutowski oraz mec. Anna Miśtal-Kluś.

Inne wygrane sprawy