06 kwietnia 2022

Wyrok karny po apelacji – błąd okołoporodowy, śmierć dziecka

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Z. uznał bezsprzeczną winę oskarżonego lekarza i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo umarzając jej wykonanie na okres próby. Nadto, orzekł także grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 50 zł oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres 5 lat i nawiązkę w kwocie 20 000 zł na rzecz poszkodowanych rodziców.
Przedmiotowe orzeczenie stanowi już trzeci wyrok karny zapadły w niniejszej sprawie. Uprzednio Sąd Rejonowy w Z. uznał, że zebrany materiał dowodowy nie daje wystarczających podstaw do przypisania oskarżonemu w sposób pewny popełnienia zarzucanego mu czynu - bezpośredniego narażenia noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i tym samym uniewinnił lekarza. Od przedmiotowego wyroku nasi Klienci złożyli apelację, która została rozpoznana na korzyść naszych Klientów dnia 27 maja 2021 r. Sąd II instancji uznał wówczas nasze argumenty za trafne i uchylił wyrok sądu I instancji uniewinniający lekarza i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Opisywana sprawa dotyczyła porodu, który powinien był zostać zakończony w trybie pilnym drogą cesarskiego cięcia. Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego bezsporne pozostawało, że lekarz, który przyjmował pacjentkę do porodu popełnił szereg błędów. Położnik nieprawidłowo zinterpretował zapis badania KTG i w efekcie nie zlecił monitorowania w postaci zapisu KTG w trybie ciągłym. Nie wykonał oceny stanu płodu w badaniu USG, jak również nie zlecił wykonania testu oksytocynowego. Mimo, że Klientce odchodziły zielone wody płodowe, nie podjął również stanowczej decyzji o natychmiastowym zakończeniu ciąży. W konsekwencji córka Klientów urodziła się w ciężkiej zamartwicy i po 3 dniach od porodu zmarła.

Spornym jednak było to, czy gdyby lekarz postępował zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością to, czy z wysokim prawdopodobieństwem zapobiegłoby to skutkowi (powstaniu stanu narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). W kontekście powyższego, przeprowadzone uzupełniająco postępowanie dowodowe, w tym dowód z uzupełniającej opinii biegłego oraz dowód z orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 17 lutego 2021 r., pozwoliło na ustalenie, że podjęcie przez lekarza dyżurnego właściwego zachowania z wysokim prawdopodobieństwem zapobiegłoby skutkowi w postaci narażania na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wobec czego oskarżony został uznany winnym zarzucanego mu czynu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Klientów reprezentowali mec. Jolanta Budzowska, mec. Michał Krzanowski i Katarzyna Waszkiewicz-Lis.

Inne wygrane sprawy