11 lipca 2022

Zażalenie na umorzenie postępowania karnego – uwzględnione przez Sąd!

W postępowaniu toczącym się z udziałem klientów naszej kancelarii doszło do uwzględnienia zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Przedmiotowa sprawa dotyczy śmierci członka rodziny naszych klientów, która w naszej ocenie została spowodowana przez nieprawidłowy nadzór pooperacyjny nad pacjentką.
Sąd rozpatrując zażalenie podzielił argumentację przygotowaną przez naszą kancelarię, w której wskazywaliśmy na uchybienia opinii biegłych stanowiących podstawę poczynionych przez prokuraturę ustaleń. Weryfikujący zasadność zażalenia Sąd stwierdził, że w sprawie nie prowadzono systematycznego nadzoru pooperacyjnego nad pacjentką w postaci monitorowania tętna, ciśnienia, temperatury, poziomu cukru, diurezy czy też bilansu płynów, a podnoszone w tym zakresie zastrzeżenia są słuszne. Sąd zasadnie uznał, że zeznania personelu medycznego w zakresie, z którego wynika jakoby taki nadzór miał być prowadzony nad pacjentką, nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej. Na tej podstawie Sąd doszedł do przekonania, że w sprawie występuje podejrzenie, iż wskutek niedołożenia należytej staranności doszło do przeoczenia pogorszenia się stanu zdrowia pacjentki i tym samym krwotoku wewnętrznego. Dodatkowo, Sąd uznał że opinie wydane w toku postępowania nie spełniają wymagań stawianych im przez przepisy postępowania karnego, wskazując przy tym, że zastosowanie powinien znaleźć art. 201 k.p.k., który stanowi iż gdy opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

Z tych też powodów Sąd doszedł do przekonania, że niezbędne jest dopuszczenie dowodu z opinii innego zespołu biegłych, który powinien wypowiedzieć się na szereg istotnych zagadnień występujących w sprawie. Tym samym Sąd zmienił wydane postanowienie i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia odpowiedniej prokuraturze.

W przedmiotowej sprawie toczy się również postępowanie cywilne, w którym klientów reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy