05 października 2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej rekompensaty za skutki wypadku rowerowego. Sąd zmienił wyrok I instancji na korzyść poszkodowanej, oddalając jednocześnie apelację pozwanego ubezpieczyciela.
Sąd Apelacyjny uznał apelację kancelarii BFP za w pełni uzasadnioną w zakresie wniosku o podwyższenie zasądzonej kwoty zadośćuczynienia. Sąd I instancji zasądził bowiem kwotę 250 tys. zł zadośćuczynienia, natomiast w naszej ocenie uzasadniona rozmiarem poniesionej krzywdy i cierpienia była kwota dwukrotnie wyższa, tj. 500 tys. zł.

Rozważając występujące w sprawie okoliczności, Sąd Apelacyjny stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że na skutek wypadku poszkodowana utraciła możliwość realizacji swoich najważniejszych aktywności życiowych i obecnie musi być skupiona niemal wyłącznie na czynnościach związanych z podstawową egzystencją. W swoim orzeczeniu Sąd II instancji podkreślił również, że powódka utraciła szanse na rozwój osobisty. Dodatkowo, w ocenie SA, istotną okolicznością przemawiającą za wyższą kwotą zadośćuczynienia jest młody wiek powódki. Stąd też Sąd II instancji uznał za uzasadnioną kwotę 500 tys. zł zadośćuczynienia, wraz z odsetkami ustawowymi od momentu zgłoszenia ubezpieczycielowi szkody. Warto przy tym wspomnieć, że pozwany ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej kwotę jedynie około 21 tys. zł w toku postępowania likwidacyjnego uznając ją za „odpowiednią rekompensatę” w niniejszym przypadku, nie wypłacając żadnej dalszej kwoty zadośćuczynienia do czasu zakończenia procesu w I instancji.

Dodatkowo Sąd II instancji podwyższył zasądzoną kwotę tytułem miesięcznej renty, zgadzając się z zarzutami apelacji, iż przy wyliczeniu kwoty należnej z tytułu opieki nad poszkodowaną należy co najmniej zastosować minimalną stawkę godzinową przewidzianą przepisami prawa.

Ponadto w związku z uwzględnieniem jednego z zarzutów powódki, a także zmianą rozkładu wyników procesu wobec podwyższenia przyznanych kwot, Sąd zasądził na rzecz powódki około 17 tys. zł tytułem kosztów procesu pierwszoinstancyjnego oraz kwotę ponad 5 tys. zł tytułem kosztów postępowania drugoinstancyjnego.

Wyrok w zakresie zasądzonych kwot rekompensaty jest prawomocny.

Powódkę w procesie reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy