05 października 2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej rekompensaty za skutki wypadku rowerowego. Sąd zmienił wyrok I instancji na korzyść poszkodowanej, oddalając jednocześnie apelację pozwanego ubezpieczyciela.
Sąd Apelacyjny uznał apelację kancelarii BFP za w pełni uzasadnioną w zakresie wniosku o podwyższenie zasądzonej kwoty zadośćuczynienia. Sąd I instancji zasądził bowiem kwotę 250 tys. zł zadośćuczynienia, natomiast w naszej ocenie uzasadniona rozmiarem poniesionej krzywdy i cierpienia była kwota dwukrotnie wyższa, tj. 500 tys. zł.

Rozważając występujące w sprawie okoliczności, Sąd Apelacyjny stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że na skutek wypadku poszkodowana utraciła możliwość realizacji swoich najważniejszych aktywności życiowych i obecnie musi być skupiona niemal wyłącznie na czynnościach związanych z podstawową egzystencją. W swoim orzeczeniu Sąd II instancji podkreślił również, że powódka utraciła szanse na rozwój osobisty. Dodatkowo, w ocenie SA, istotną okolicznością przemawiającą za wyższą kwotą zadośćuczynienia jest młody wiek powódki. Stąd też Sąd II instancji uznał za uzasadnioną kwotę 500 tys. zł zadośćuczynienia, wraz z odsetkami ustawowymi od momentu zgłoszenia ubezpieczycielowi szkody. Warto przy tym wspomnieć, że pozwany ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej kwotę jedynie około 21 tys. zł w toku postępowania likwidacyjnego uznając ją za „odpowiednią rekompensatę” w niniejszym przypadku, nie wypłacając żadnej dalszej kwoty zadośćuczynienia do czasu zakończenia procesu w I instancji.

Dodatkowo Sąd II instancji podwyższył zasądzoną kwotę tytułem miesięcznej renty, zgadzając się z zarzutami apelacji, iż przy wyliczeniu kwoty należnej z tytułu opieki nad poszkodowaną należy co najmniej zastosować minimalną stawkę godzinową przewidzianą przepisami prawa.

Ponadto w związku z uwzględnieniem jednego z zarzutów powódki, a także zmianą rozkładu wyników procesu wobec podwyższenia przyznanych kwot, Sąd zasądził na rzecz powódki około 17 tys. zł tytułem kosztów procesu pierwszoinstancyjnego oraz kwotę ponad 5 tys. zł tytułem kosztów postępowania drugoinstancyjnego.

Wyrok w zakresie zasądzonych kwot rekompensaty jest prawomocny.

Powódkę w procesie reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..