27 listopada 2023

Błąd operacyjny – nieprawidłowe zaopatrzenie złamania podudzia

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszej Klientki – poszkodowanej błędem medycznym, łączną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 146.274,19 zł. Uwzględniając kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela przed procesem, nasza Klientka uzyskała zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości 178.929,09 zł.
Co więcej, kwota ta zasądzona została z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od momentu upływu ustawowego terminu na spełnienie przez pozwanych świadczenia, tj. od końca 2017 r.

Ponadto na rzecz powódki zasądzona została kwota 1.006,54 zł miesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Dodać należy, że za czas trwania procesu suma kwot zasądzonych tytułem renty (bez odsetek, które również zostały zasądzone) to ponad 60.000,00 zł!

Przedmiotowa sprawa dotyczyła nieanatomicznego nastawienia wieloodłamowego, przezstawowego złamania kości podudzia. Podczas operacji niezespolono odłamanych fragmentów kości piszczelowej oraz dużego fragmentu kości strzałkowej, a także w sposób nieprawidłowy dokonano implantacji materiału zespalającego. Co więcej, podczas zabiegu użyto materiału zespalającego, który był niedostosowany do takiego typu złamania, jakiego doznała powódka. Operacja okazała się więc całkowicie nieudana i konieczne stało się usunięcie całości wszczepionego podczas zabiegu instrumentarium oraz wdrożenie leczenia naprawczego.

Na skutek błędu operacyjnego, leczenie powódki uległo znacznemu przedłużeniu, skomplikowaniu oraz powikłaniu, a powódka musiała poddać się kilku zabiegom naprawczym. W efekcie znacznie przedłużonego procesu leczenia i związanej z tym konieczności długotrwałego unieruchomienia kończyny oraz niemożności wczesnego rozpoczęcia rehabilitacji doszło do trwałego uszkodzenia stawu skokowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Anna Znachowska

Inne wygrane sprawy