11 października 2011

Kolejny sukces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu [10.2011]

Dnia 11 października 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie wszczętej skargą z dnia 12 stycznia 2010 roku w imieniu małoletniej skarżącej, która od 2002 roku walczy przed sądem cywilnym o rekompensatę za szkodę wyrządzoną przez lekarzy podczas jej porodu. Trybunał - po niespełna dwuletnim procedowaniu, w trakcie którego prowadzono również negocjacje ugodowe - uznał, że w postępowaniu krajowym doszło do naruszenia art.

Dnia 11 października 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie wszczętej skargą z dnia 12 stycznia 2010 roku w imieniu małoletniej skarżącej, która od 2002 roku walczy przed sądem cywilnym o rekompensatę za szkodę wyrządzoną przez lekarzy podczas jej porodu. Trybunał - po niespełna dwuletnim procedowaniu, w trakcie którego prowadzono również negocjacje ugodowe - uznał, że w postępowaniu krajowym doszło do naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantującego każdemu prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez sąd w rozsądnym terminie i zasądził na rzecz skarżącej kwotę 2.000,00 EUR tytułem wynagrodzenia szkody niemajątkowej doznanej w związku z naruszeniem Konwencji oraz kwotę 1.196,00 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w celu uzyskania rekompensaty za naruszenie Konwencji. Wcześniej poszkodowana uzyskała 5 tys. zł przed sądem krajowym jako odszkodowanie za przewlekłość tego samego postępowania. Kwota ta została uznana za niesatysfakcjonującą, i dlatego złożono skargę do ETPCz. Poszkodowaną reprezentowała przez ETPCz mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy