11 sierpnia 2011

Zadośćuczynienie za brak informacji o rozpoznaniu nowotworu złośliwego [08.2011]

W 2008 roku klientka kancelarii poddała się zabiegowi operacyjnemu hemoroidektomii. Operacja przebiegła bez komplikacji, jednak personel medyczny placówki medycznej nie poinformował pacjentki o przesłaniu usuniętego materiału operacyjnego do badania histopatologicznego, nie zamieścił tej informacji także w dokumentacji medycznej pacjentki. Pacjentka nie wiedziała, że musi zgłosić się po wynik badania i opuściła szpital sądząc, że proces jej leczenia został zakończony.

W 2008 roku klientka kancelarii poddała się zabiegowi operacyjnemu hemoroidektomii. Operacja przebiegła bez komplikacji, jednak personel medyczny placówki medycznej nie poinformował pacjentki o przesłaniu usuniętego materiału operacyjnego do badania histopatologicznego, nie zamieścił tej informacji także w dokumentacji medycznej pacjentki. Pacjentka nie wiedziała, że musi zgłosić się po wynik badania i opuściła szpital sądząc, że proces jej leczenia został zakończony. Personel medyczny placówki medycznej zaniechał ponadto poinformowania pacjentki o niekorzystnym dla niej wyniku badania histopatologicznego - rozpoznaniu nowotworu złośliwego, po jego otrzymaniu z laboratorium diagnostycznego. Rok po operacji zdiagnozowano u klientki nowotwór złośliwy przerzutowy. Rozpoczęto poszukiwanie ogniska pierwotnego i wówczas odnaleziono w dokumentacji medycznej pacjentki wynik badania histopatologicznego materiału operacyjnego usuniętego przed rokiem z rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Pacjentka rozpoczęła leczenie onkologiczne ze znacznym opóźnieniem. Zakres radioterapii był nieco szerszy, niż gdyby leczenie podjęto w najwcześniej możliwym terminie, konieczna była szersza diagnostyka i operacyjne usunięcie powiększonego węzła chłonnego. Szanse pacjentki na wyleczenie z choroby nowotworowej zmalały, jakkolwiek na dzień wydania wyroku (po 3 latach od operacji hemoroidektomii) nie stwierdzono dalszych przerzutów. Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy, do której zwróciła się poszkodowana pacjentka, wniosła pozew w dniu 9 września 2009 roku przeciwko szpitalowi i jego ubezpieczycielowi zarzucając placówce medycznej m.in. naruszenie prawa do informacji o stanie zdrowia na skutek zaniedbań organizacyjnych polegających na braku koordynacji i wymiany informacji dotyczącej pacjenta pomiędzy personelem medycznym tego zakładu leczniczego, prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób wadliwy, z naruszeniem przepisów prawa, oraz braku należytej staranności lekarzy uczestniczących w procesie leczenia klientki. Biegli opiniujący w sprawie jednoznacznie wskazali, że informacja o fakcie przekazania materiału operacyjnego do badania histopatologicznego i konieczność odebrania wyniku badania histopatologicznego powinna zostać w sposób przystępny i zrozumiały przekazana pacjentowi i zamieszczona w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego, a zaniechanie w tym względzie stanowi błąd medyczny. Po niespełna dwuletnim procesie Sąd Okręgowy w Toruniu dnia 31 sierpnia 2011 roku wydał wyrok, w którym uznał winę i odpowiedzialność pozwanego szpitala oraz zasądził na rzecz klientki kwotę 150 tys.   tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu, które na dzień wydania wyroku wynoszą blisko 40 tys. zł.
Wyrok nie jest prawomocny.
Pacjentkę w postępowaniu cywilnym reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy