18 listopada 2013

Błąd medyczny = nieszczęśliwy wypadek w OWU [11.2013]

Po wystosowaniu wezwania do zapłaty, kancelaria uzyskała dla swojego Klienta, męża zmarłej w wyniku powikłań poporodowych pacjentki, 80 tys. złotych tytułem odszkodowania. Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie umowy Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych „Opcja NW” oraz dodatkowego Ubezpieczenia na Życie „Opcja NW”, zawartej przez pacjentkę.

Po wystosowaniu wezwania do zapłaty, kancelaria uzyskała dla swojego Klienta, męża zmarłej w wyniku powikłań poporodowych pacjentki, 80 tys. złotych tytułem odszkodowania. Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie umowy Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych „Opcja NW” oraz dodatkowego Ubezpieczenia na Życie „Opcja NW”, zawartej przez pacjentkę.

Początkowo towarzystwo ubezpieczeniowe odmawiało zapłaty powołując się na postanowienie OWU (Ogólnych Warunków Umowy),  że "za przyczynę zewnętrzną, która wywołała nieszczęśliwy wypadek nie uważa się choroby, tj., zdiagnozowanej przez lekarza reakcji organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadzącej do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju." Twierdziło zatem, że choroba jest wprost wyłączona z definicji nieszczęśliwego wypadku, a pacjentka zmarła wskutek powikłań chorobowych - które w myśl OWU są tożsame z chorobę.

Kancelaria wykazała, powołując się m.in. na treść ugody sądowej zawartej w sprawie z powództwa męża pacjentki i dzieci przeciwko szpitalowi, że pacjentka zmarła na skutek błędu medycznego. Towarzystwo ubezpieczeniowe uznało tę argumentację. Ubezpieczyciel podzielił zdanie kancelarii, że zdarzenie to finalnie nie może być traktowane jako wypełniające definicję choroby z OWU i wypłacił odszkodowanie uznając, że był to nieszczęśliwy wypadek.

Inne wygrane sprawy