26 października 2015

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws. kalectwa dróg żółciowych [10.2015]

Na dzisiejszej rozprawie Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok na mocy którego zmienił punkt I wyroku Sądu Okręgowego w ten sposób, że zamiast zasądzonej na rzecz powódki kwoty 220.000 zł zasądził kwotę 205.000 zł. Sąd Apelacyjny zasądził również na rzecz powódki od pozwanego koszty zastępstwa za II instancję w kwocie 5.400 zł.

Na dzisiejszej rozprawie Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok na mocy którego zmienił punkt I wyroku Sądu Okręgowego w ten sposób, że zamiast zasądzonej na rzecz powódki kwoty 220.000 zł zasądził kwotę 205.000 zł. Sąd Apelacyjny zasądził również na rzecz powódki od pozwanego koszty zastępstwa za II instancję w kwocie 5.400 zł.

Sąd w ustnym uzasadnieniu podał, że zarzuty pozwanego co do przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów w odniesieniu do opinii biegłego były chybione - sąd I instancji prawidłowo ocenił ten dowód i Sąd Apelacyjny przyjął te ustalenia za własne. W odniesieniu natomiast do zarzutu przyznania wygórowanego zadośćuczynienia sąd najpierw odniósł się do uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (art. 445 k.c.), wskazując, że kwota przyznana przez Sąd I instancji z tego tytułu (200.000 zł) nie może być w tym przypadku uznana za wygórowaną, o czym świadczy rozmiar krzywdy powódki.

W odniesieniu natomiast do zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta sąd wskazał, że nie podziela ustaleń sądu I instancji, iż powódka nie została poinformowana o samym fakcie, że zabieg można było przeprowadzić dwoma metodami (laparoskopia lub klasycznie). Taka informacja była bowiem zawarta w samym formularzu zgody. Sąd Apelacyjny przyznał jednak, że ten formularz był zbyt ogólnikowy, i nie wynikało z niego, że powódka została szczegółowo poinformowana o wszystkich skutkach i powikłaniach zabiegu. Jednocześnie jednak sąd zauważył, że powódka nie zostałaby i tak poinformowana o uszkodzeniu, do którego rzeczywiście doszło w tej sprawie, ponieważ to uszkodzenie nie pozostaje w normalnym, adekwatnym związku przyczynowym z przeprowadzeniem takiego zabiegu. Biorąc te okoliczności pod uwagę sąd zmniejszył kwotę przyznaną tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta z 20.000 zł na 5.000 zł. Apelacja była skuteczna w wymiarze mniejszym niż 10%, wobec tego całość kosztów zastępstwa została przyznana powódce od pozwanego.

 

Inne wygrane sprawy