03 marca 2016

Wyrok Sądu Apelacyjnego - wadliwie wykonany zabieg usunięcia piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją [03.2016]

W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił obie apelacje strony pozwanej (2 podmioty) i w całości utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Sąd Apelacyjny zasądził także od każdego z apelujących na rzecz powódki kwotę po 5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił obie apelacje strony pozwanej (2 podmioty) i w całości utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Sąd Apelacyjny zasądził także od każdego z apelujących na rzecz powódki kwotę po 5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Sąd I instancji dokonał w sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych oraz właściwej oceny prawnej, zasądzona kwota tytułem zadośćuczynienia – 250 tysięcy złotych - jest kwotą odpowiednią wobec cierpień doznanych przez powódkę, a zasądzona kwota 48.500,50 złotych tytułem wyłożenia z góry sumy potrzebnej na dalsze koszty leczenia pozwoli powódce na wykonanie niezbędnej operacji rekonstrukcji piersi.

Łącznie zatem powódka otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 250 tysięcy złotych, odszkodowanie w wysokości blisko 10 tysięcy złotych,  niespełna 50 tysięcy złotych tytułem wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty dalszego leczenia oraz comiesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości około 170,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od wszystkich zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu (pięć lat).
W sprawie została także ustalona odpowiedzialność pozwanych na przyszłość za nieznane obecnie, a mogące się ujawnić w przyszłości skutki zabiegu rekonstrukcji piersi jakiemu została poddana powódka.
Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził zespół Kancelarii w składzie: mec. Jolanta Budzowska,  mec. Anna Miśtal – Kluś oraz aplikantka radcowska Agata Dubik – Jaworska.

Inne wygrane sprawy