07 czerwca 2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.
Mimo iż roszczenie wynikało z relacji wspólnik – spółka z o.o. regulowanych przepisami KSH (obowiązek uiszczenia dopłat) to jednak osią sporu była skuteczność podniesionego przez pozwanego zarzutu potrącenia z tytułu weksla nabytego w drodze indosu. Spółka twierdziła, że nie było podstaw do wystawienia weksla przez prokurenta, gdyż nie posiadała żadnych zobowiązań wobec remitenta. W wypadku indosu weksla utrudnione jest przejście na stosunek podstawowy, bo konieczne jest wykazanie że nabywca weksla w chwili indosu działał świadomie na szkodę dłużnika.
Wyrazem świadomego działania może być chęć ograniczenia lub wyłączenia prawa wystawcy weksla do podniesienia zarzutu braku stosunku podstawowego co w przedmiotowej sprawie zostało przez kancelarię BFP wykazane. Pomocnym dla wykazania tej okoliczności były bliskie stosunki zbywcy i nabywcy weksla (matka i córka). Sprawę, jako jedną z kilku podobnych prowadzonych przed różnymi sądami, prowadzi mec. Benedykt Fiutowski wspólne z mec. Katarzyną Wal-Kiek.


Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy