mec. Benedykt Fiutowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1993 ukończył aplikację sądową, następnie złożył egzamin radcowski i w 1995 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od 2004 roku partner w spółce partnerskiej Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, procesach inwestycyjnych i prawie pracy, posiada także doświadczenie w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wielokrotnie uczestniczył w prowadzeniu spraw jako arbiter w sądach arbitrażowych. W 2004 roku został wpisany na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego w Krakowie. Od 2005 roku jest członkiem International Litigation and ADR Group w ramach Eurojuris International z siedzibą w Brukseli.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej banków w sprawach sądowych, toczących się zarówno z powództwa banków, jak i ich klientów. Nadzoruje w Kancelarii BFP pracę departamentu procesowego spraw gospodarczych. Z uwagi na bogate doświadczenie w zakresie mediacji oraz arbitrażu, w dniu 25 września 2013 roku mec. Benedykt Fiutowski został powołany do składu utworzonego przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Zespołu ds. Mediacji w Sprawach Gospodarczych. Zadaniem tego Zespołu było stworzenie rozwiązań legislacyjnych ulepszających warunki dla rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce. Powołany Zespół przygotował projekt Ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.