30 września 2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych w związku z publikacją internetową. Powództwo zostało skierowane przeciwko wydawcy portalu internetowego, który ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa prasowego. Wydawca był jednocześnie administratorem tego portalu.
Powód wywodził swoje roszczenia z art. 23 k.c. statuującego ochronę dóbr osobistych. Publikacja zawierała nieprawdziwe informacje naruszające dobra osobiste powoda, w szczególności jego godność, cześć i dobre imię oraz reputację. Sąd I instancji uznał, że zarówno sam tytuł publikacji, jak również stwierdzenia w niej zawarte przypisują powodowi takie właściwości, które mogą narazić go na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Ponadto pod internetową publikacją znajdowały się liczne komentarze internautów, w tym takie, które można było uznać za obraźliwe i naruszające dobra osobiste powoda, a zatem bezprawne. Mimo przedsądowego wezwania wydawcy przez powoda do usunięcia publikacji oraz komentarzy, wydawca zaniechał takiego działania. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji, pozwany jako administrator portalu tym samym nie wyłączył swojej odpowiedzialności za przechowywanie w systemie teleinformatycznym komentarzy czytelników, które były dostępne dla innych osób czytających artykuł znajdujący się na stronie internetowej. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator nie ma wprawdzie obowiązku sprawdzania przechowywanych danych, a zatem ich treści, ale w przypadku uzyskania od podmiotu trzeciego informacji o bezprawnym charakterze danych aktualizuje się obowiązek administratora niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Sąd I instancji w wyroku nakazał pozwanemu usunięcie z portalu internetowego spornej publikacji wraz z komentarzami internautów, jak również opublikowanie przeprosin na dwóch portalach internetowych, których wydawcą jest pozwany, w tym na tym, na którym doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda. Sąd zatem uwzględnił w tym zakresie powództwo na podstawie art. 24 § 1 k.c.

Na skutek apelacji powoda Sąd II instancji dodatkowo zasądził od pozwanego wydawcy portalu kwotę 20.000 złotych tytułem świadczenia na cel społeczny, a to na podstawie art. 24 § 1 k.c. w związku z art. 448 k.c.

Inne wygrane sprawy

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..